Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 247

Hôm nay: 579

Lượt truy cập: 3.341.514

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Bình Phước: Một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 06 và Tiêu chí số 16

Việc triển khai thực hiện Tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 16 (văn hóa) gắn với xây dựng Nông thôn mới ở địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy. Các ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Các nội dung triển khai thực hiện được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; việc đầu tư, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể có trọng điểm đã góp phần xây dựng nền văn hóa tỉnh nhà ngày càng giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường văn hóa đã có những thay đổi, chuyển biến rõ rệt. Đời sống văn hóa ở cơ sở không ngừng phát triển, chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ngày càng được nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp dần. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao. Các trang thiết bị không đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của nhà văn hóa. Việc bình xét các danh hiệu thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có lúc, có nơi còn chưa được coi trọng; bình xét mang tính hình thức; việc tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình chưa kịp thời. Hoạt động nhà văn hóa, câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, nội dung chưa phong phú đa dạng, một số giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bị mai một, tình làng nghĩa xóm thiếu gắn kết, tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cộng đồng, làm xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chưa có cơ chế hỗ trợ đối với những người bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa, chưa tạo được cơ hội nghề nghiệp cho họ phát huy và chưa kết nối được với du lịch để tạo thành động lực cho sự phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các giải pháp trong thời gian tới như: (1) Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa và phát triển văn hóa nông thôn, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa, thể thao của người dân ở nông thôn. (2) Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở. Đồng thời, khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút số lượng lớn người dân tham gia; tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ở các thôn, ấp nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp. (3) Tận dụng tốt hơn nữa các nguồn lực, khai thác hợp lý sự đóng góp từ nhân dân, các nhà tài trợ, các tổ chức vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. (4) Biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng, đóng góp cho các phong trào ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện. (5) Hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, giúp các thiết chế trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc địa phương và là nơi tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. (6) Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xem đây là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực cho sự phát triển văn hóa nông thôn của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào gắn với phát triển văn hóa nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Văn hóa đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới. (7). Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền - giáo dục phổ biến các kiến thức phổ thông, phổ biến pháp luật, giới thiệu kinh nghiệm của các điển hình, nhân tố mới trong xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa dân tộc, chống các hủ tục, các thủ đoạn của kẻ địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. (8) Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân. Nghiên cứu, xem xét, đánh giá những phong tục, tập quán lạc hậu, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi.

                                                                            H.Lan

Lượt xem: 321

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif