Search

Cần tăng cường bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Ngày 23/4, TỈnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Khắc phục những hạn chế, bất cập như tình trạng để lộ lọt thông tin người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập…, các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm.

Tập  trung  mọi  nguồn  lực  nhằm  thực  hiện  có  hiệu  quả  công  tác bảo  vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo động  lực, khuyến  khích cán  bộ,  đảng viên,  người dân tích  cực  đấu  tranh  chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và mạnh dạn góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức...; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Ủy ban kiểm tra, thanh tra cấp trên chủ động hướng dẫn ủy ban kiểm tra và cơ quan thanh tra cấp dưới thực hiện tốt công tác này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù  dập,  chưa  thực  hiện  tốt  trách  nhiệm  bảo  vệ  người  tố  cáo;  thực  hiện  bảo  vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền: Lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp làm lộ lọt thông tin người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, xử lý nghiêm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. 

Tổ chức phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá các quy định hiện hành về khen thưởng người tố cáo để tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Hình thức, nội dung, cách thức tổ chức khen thưởng phải thực sự góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này. Chỉ đạo và định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trực thuộc tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che  các  hành  vi  tham  nhũng,  lãng  phí,  tiêu  cực;  những  hành  vi  trả  thù,  trù  dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền có trách nhiệm phổ biến, triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; gắn tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Gia Phúc

 

Lượt xem: 428

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 21/5/2020:

- Thế giới: 5.082.400 người mắc, 329.268 người tử vong.
- Việt Nam: 324 người mắc (đã phục hồi 264). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif