Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội toàn quốc năm 2023 đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, bám sát thực tiễn

Thứ ba - 19/12/2023 11:55 469 0

Ngày 19/12, tại Nam Định, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác dư luận xã hội các tỉnh, thành trong cả nước; tỉnh Bình Phước có đồng chí Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

2222222222222

Đồng chí Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cùng các đại biểu dự hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2023, công tác dư luận xã hội trên toàn quốc đã được các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bám sát theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, nhất là Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội tiếp tục được nâng lên.

Công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt, có sự chủ động, tích cực hơn trong việc phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm gây bức xúc dư luận xã hội; đồng thời, tham mưu các biện pháp xử lý, định hướng dư luận, góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy việc xử lý, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm kịp thời, nhanh chóng. Công tác điều tra, thăm dò dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng tính dự báo và tính kịp thời, bảo đảm thực hiện đúng quy trình thăm dò, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị

Tuy nhiên báo cáo cũng nêu rõ, trong năm qua, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội ở một số địa phương có lúc, có việc chưa chủ động, kịp thời, vẫn để xảy ra những vụ việc, điểm nóng trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được phản ánh và giải quyết kịp thời, nhất là vấn đề liên quan tới đất đai, chế độ, chính sách an sinh xã hội... Công tác tham mưu cho cấp ủy về các biện pháp xử lý, định hướng dư luận xã hội có nội dung còn lúng túng, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa tích cực, hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị, địa phương, cộng tác viên vẫn còn tình trạng né tránh, ngại cung cấp thông tin, nhất là thông tin nhạy cảm, trái chiều; một số báo cáo chất lượng chưa cao, chưa có nhiều phân tích, dự báo và đề xuất các biện pháp xử lý, định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, năm 2023, công tác dư luận xã hội đã được các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc; công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng ngày càng nâng cao với nhiều cách làm sáng tạo. Chủ động nắm bắt dư luận “từ sớm, từ xa” với các phương pháp, hình thức nắm đa dạng, phong phú, qua nhiều kênh, nhiều nguồn. Phản ánh thông tin dư luận kịp thời, khách quan, đầy đủ các chiều, các luồng ý kiến, có tính dự báo và kiến nghị sắc bén. Công tác thăm dò dư luận xã hội đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, cơ bản bảo đảm đúng quy trình, công phu, bài bản, khoa học, nhất là trong các khâu xây dựng bộ công cụ điều tra, tổ chức thăm dò thực địa, ứng dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng để xử lý số liệu. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận xã hội đã cung cấp minh chứng rất có ý nghĩa, là căn cứ quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, hoạch định, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương…
 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị


Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, với phương châm “nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, công tác dư luận xã hội năm 2024 cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức, thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, tiếp tục việc quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện về những định hướng, chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác dư luận xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác này; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức nắm bắt dư luận xã hội theo hướng phát huy dân chủ, thông tin hai chiều. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc dự báo và định hướng dư luận xã hội, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp ủy các cấp; chủ động nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh nhanh dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề, sự kiện quan trọng trong nước và trên thế giới; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, công tác dư luận xã hội phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế; là nhịp cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, trở thành kênh thông tin phản biện quan trọng phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua đó, chủ động, kịp thời nắm bắt, nghiên cứu tình hình dư luận xã hội, nhất là những luồng dư luận phản ánh khuynh hướng tư tưởng chính trị trong Đảng, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, điểm nóng nổi cộm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền các cấp, ngành, địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời.

Các địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động dư luận xã hội; tổ chức các cuộc tọa đàm, thông tin chuyên đề để công tác dư luận xã hội bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm “đi trước mở đường”, “đi cùng thực hiện”, “đi sau tổng kết” để lắng nghe, dự báo được xu hướng. Từ đó, đề xuất định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội. Phấn đấu năm 2024, tất cả Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đều có đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm về số lượng, có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cao; trong đó, đẩy mạnh thực hiện các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội để có dữ liệu định lượng, căn cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tác giả: Lâm Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 959 | lượt tải:873

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,789,044
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây