Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 117

Hôm nay: 670

Lượt truy cập: 3.915.071

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Định hướng tuyên truyền tháng 02/2020

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị các ngành, địa phương, đơn vị tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2020.

2. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng:

- Kỷ niệm 80 năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (01/02/1940-01/02/2020).

- Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908-02/02/2020).

- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

- Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2020).

- Kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020).

- Kỷ niệm 172 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” tháng 02/1848.

3. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, do chủng mới virus Corona gây ra; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến của dịch bệnh (thực hiện theo Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona).

4. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên Đán Canh Tý và các lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội - đối ngoại của đất nước, của tỉnh năm 2019 và kết quả tình hình an ninh trật tự của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

6. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng (theo Công văn số 1525-CV/BTGTU, ngày 16/01/2020 về việc gửi đề cương tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh năm 2019)

7. Tập trung cao điểm đợt tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy) và danh mục các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025),gắn với việc thực hiệnKết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

8. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội và các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

9. Tiếp tục tuyên truyền về vai trò, vị trí và các hoạt động của Việt Nam cho năm Chủ tịch ASEAN 2020; vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc của Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021 và vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tháng 01/2020 theo Đề án tuyên truyền của Bộ Ngoại giao. Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng. Tuyên truyền biển, đảo; biên giới; đối ngoại Nhân dân.

10. Tiếp tục tuyên truyền, phân tích các vấn đề cốt lõi, mới trong các văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 8/6/2019 của Ban Bí thư “Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

11. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (theo Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 16/12/2019 của Tỉnh ủy).

12. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục, tập quán tốt đẹp của đân tộc Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các lễ hội sau Tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán các tệ nạn, cờ bạc, mê tín, dị đoan, các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết.

13. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

14. Tiếp tục tuyên truyền việc biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019; phong trào thi đua theo chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” tỉnh Bình Phước từ năm 2019 - 2020.

15. Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Giải báo chí về ngành Giao thông vận tải lần thứ I năm 2019 - 2020.

16. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; phòng, chống các dịch bệnh trên người và vật nuôi trong giai đoạn giao mùa; phòng chống cháy nổ; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ lao động, sản xuất; các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương nhằm bình ổn giá cả, thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

17. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 

Lượt xem: 1160

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif