Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 214

Hôm nay: 1.051

Lượt truy cập: 3.752.953

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở tỉnh Bình Phước

Bình Phước là một tỉnh có bề dày lịch sử và có vị trí trọng yếu ở vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung, là một trong số ít địa phương có chi bộ Đảng ra đời sớm nhất trong cả nước. Trong tiến trình lịch sử, nhân dân Bình Phước cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Đảng bộ Bình Phước lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi chung của cả nước.

Quá trình vận động, thành lập và lãnh đạo cách mạng ở địa phương, Đảng bộ Bình Phước với nhiều kinh nghiệm vận động cách mạng, vận dụng đường lối, quan điểm của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Tái hiện khách quan quá trình Đảng bộ lãnh đạo cách mạng, tổng kết rút ra bài học lịch sử của Đảng bộ và đưa tri thức lịch sử đó vào giảng dạy trong nhà trường là rất hữu ích, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý chí, tình cảm cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng.

 hinh anh dia chi.jpg

Hội thảo công trình Địa chí tỉnh Bình Phước

23 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của các địa phương, các ngành, đoàn thể trong tỉnh được triển khai sâu rộng. Đến nay, ở tỉnh biên soạn, xuất bản 22 công trình lịch sử, ở huyện, thị, thành xuất bản hơn 40 công trình lịch sử. Trong đó nhiều công trình có giá trị khoa học, thực tiễn cao phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập như: công trình Địa chí tỉnh Bình Phước, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước, lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Bình Phước… đã có 11/11 huyện, thị, thành; hơn 50 xã, phường, thị trấn đã xuất bản các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương. Hầu hết các xã anh hùng và các xã, thị trấn có truyền thống đấu tranh cách mạng đã xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thống. Qua đó, đã thấy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên một cách rõ rệt; sự phối hợp tích cực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ về chuyên môn của Viện lịch sử Đảng; về tổ chức và đội ngũ cán bộ.

Nhìn chung, các công trình lịch sử được biên soạn, xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, nội dung đảm bảo tính thống nhất chung với lịch sử toàn Đảng, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ Bình Phước. Nhiều công trình chú ý đến tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm địa phương, ngành, do vậy góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp đổi mới.

Nghiên cứu lịch sử Đảng không phải chỉ là ôn lại quá khứ, mà chủ yếu là tìm hiểu sâu sắc cái đã qua để có điều kiện hiểu được cái đang, sắp diễn ra, phục vụ tốt hơn cho việc xem xét và giải quyết những vấn đề của Đảng ở địa phương trong hiện tại và tương lai. Trước những yêu cầu to lớn, cấp thiết của công tác tư tưởng, lý luận trong tình mới và từ thực tế thành công cũng như hạn chế trong hoạt động của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương ở tỉnh Bình Phước thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch 99 - KH/TU của Tỉnh ủy; sơ kết, tổng kết công tác biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác lịch sử Đảng. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương, ngành… trước khi xuất bản.

- Nâng cao nghiệp vụ biên soạn lịch sử Đảng. Các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và kiện toàn đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng. Ban tuyên giáo các cấp thực hiện tốt các chức năng tham mưu cho cấp ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất chủ trương, biên pháp giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

- Chú trọng công tác sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu. Phải sưu tầm đầy đủ tư liệu cần thiết, tiến hành xác minh, thẩm tra và nghiên cứu tư liệu. Trong  điều kiện hiện nay, để có thể biên soạn được lịch sử phải làm sao có đủ tư liệu cần thiết, đó là: nghị quyết, chỉ thị, báo cáo và các văn kiện quan trọng của cấp ủy, chính quyền; các số liệu, kết quả, thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện lịch sử; hồi ký, ký ức, hồi tưởng, lời kể của các đồng chí lãnh đạo cách mạng. Một số tài liệu cần thiết khác như: tài liệu của địch, nhân chứng, vật chứng, tài liệu tham khảo, các bản đồ, ảnh, sơ đồ…

- Đẩy mạnh công tác phối hợp các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Các sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Xây dựng kế hoạch công tác lịch sử Đảng hàng năm và từng giai đoạn; có biện pháp cụ thể, sát thực trong việc giúp đỡ các huyện, thị, ban, ngành, nhất là các xã, phường, thị trấn gặp khó khăn trong việc tổ chức biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể.

- Hội đồng thẩm định lịch sử phải có thành viên chuyên môn lịch sử. Để công trình lịch sử Đảng bộ đảm bảo tính khoa học, thành lập hội đồng thẩm định phải có ít nhất hai thành viên có chuyên môn lịch sử. Chức năng của Hội đồng thẩm định là xem xét đề tài lịch sử có đúng đối tượng biên soạn, thể loại, văn phong, nhận xét, đánh giá có khách quan và đúng mức chưa. Quan điểm có theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài học kinh nghiệm rút ra từ lịch sử để vận dụng vào điều kiện hiện nay.

- Cấp kinh phí kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch. Cấp kinh phí kịp thời và đầy đủ là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện đúng tiến độ và kết quả. Phải xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện cụ thể theo từng công việc của công trình từng quí, năm. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn về kinh phí, báo cáo cấp ủy để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt nhất.

- Có chế độ khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt công tác lịch sử Đảng ở địa phương.

                                                                    H.Lan

Lượt xem: 680

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif