Bình Phước: Một số kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ hai - 06/02/2023 22:34 1.970 0
Năm 2022, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022
Ngày 29/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 274 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và điểm cầu cấp xã, các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, các nông trường công ty cao su trong tỉnh, với sự tham dự của khoảng gần 20.000 đảng viên; mời báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp triển khai.
 
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
truyền đạt chuyên đề tại hội nghị
Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị tổ chức học bổ sung cho cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98%. Trong đó, có nhiều địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ 100% như Bình Long, Phước Long, Bù Đốp, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Cao su Phú Riềng, Cao su Lộc Ninh.

Công tác tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Riêng ở cấp tỉnh đã lựa chọn 04 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: (1) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy; trong đó, chú trọng 03 nhiệm vụ đột phá về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; (3) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; (4) Triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, sở, ngành, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành xây dựng, ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân năm 2022, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm  điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm, đồng thời giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, đánh giá cụ thể việc thực hiện của các đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Trung ương; Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập đã đăng ký trách nhiệm nêu gương, coi đây là một nội dung báo cáo với cấp uỷ hoặc chi bộ, chi đoàn, chi hội, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện rõ nét nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 những tháng đầu năm 2022, với nhiều chương trình thiện nguyện, nhiều hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ người nghèo, những người thuộc nhóm yếu thế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên, và nhân dân Bình Phước.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cấp huyện tổ chức đa dạng các cuộc thi về chủ đề học tập và làm theo Bác, ứng dụng hiệu quả của mạng xã hội thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục. Thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các fanpage “Tự hào Bình Phước”, “Tuyên giáo Bình Phước”, nhóm “Bình Phước xin chào” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và 600 trang, nhóm cộng đồng trong tỉnh, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát chuyên đề năm 2022 gắn với cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” thông qua chuyên mục “Cuộc sống tươi đẹp”, “Hoa giữa đời thường” với hơn 1.000 tin, bài trên 04 loại hình báo chí. Bên cạnh đó đã biên tập, xuất bản cuốn sách nói “Học và làm theo Bác từ những điều giản dị” phục vụ công tác tuyên truyền.
Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi kể chuyện, thi viết về các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; cuộc thi bí thư chi bộ giỏi; lồng ghép nói chuyện chuyên đề về Bác cho đoàn viên thanh niên, học sinh… trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương được duy trì thực hiện hiệu quả và ngày càng lan rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu như, Thành phố Đồng Xoài triển khai thực hiện mô hình: “3 không - 4 có – 5 rõ – 6 dám” để thực hiện trong khi thi hành công vụ; Thị xã Chơn Thành thực hiện mô hình “Đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ” trên địa bàn thị xã, đóng góp được gần 2 tỷ đồng năm 2022 chi 165 triệu hỗ trợ 47 đảng viên khó khăn;  Huyện Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Gia Mập, Bù Đốp có mô hình hũ gạo tình thương, bếp ăn từ thiện, nuôi heo đất, nuôi bò luân phiên, gian hàng 0 đồng, góp vốn xoay vòng để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/5/2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề về văn hóa kết hợp tuyên dương 10 tập thể, 18 cá nhân điển hình năm 2021 - 2022 nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Min. Trong năm 2022, tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.
2 tập thể và 3 cá nhân được lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu và là điển hình trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Ảnh: BPO)
Ngày 19/5/2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022, nhằm khích lệ, động người dân tích cực trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường và trồng cây hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022. Tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn thị xã Bình Long, huyện Phú Riềng, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập. Trao 250 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhằm động viên, khích lệ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Cũng trong ngày 19/5/2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh năm 2022 gắn với chào mừng kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 8/5, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện, khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đồng Xoài; tiếp nhận 50 triệu đồng tiền mặt từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ với tổng trị giá quy ra tiền gần 800 triệu đồng.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng 132 năm ngày sinh của Bác như: Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trao quà cho các hộ khó khăn; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình giao thông; tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo tình nguyện”; các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên dương, khen thưởng cho 126 tập thể, 233 cá nhân… tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, qua đó tiếp lửa niềm tin và động lực cho nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Có thể nói trong năm 2022, tại tỉnh Bình Phước việc học tập và làm theo Bác đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh và đạt được những kết quả nổi bật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tích cực hưởng ứng và làm theo, thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công việc của cán bộ, đảng viên, tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Tác giả: Tuyết Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,220,776
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây