Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 207

Hôm nay: 1.094

Lượt truy cập: 3.752.996

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917- 07/11/2020): Những giá trị vững bền

Cách đây 103 năm, ngày 7/11/1917 được ghi vào lịch sử nhân loại là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại và cho đến nay vẫn mãi trường tồn.

Đây là sự kiện trọng đại của thế kỷ 20, là thắng lợi đầu tiên rất quan trọng của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, bởi vì thắng lợi đó đã mở ra thời đại mới. Chính vì vậy, khi đánh giá về giá trị to lớn của cuộc cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "…Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm Châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế...".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn- sê- vích Nga, đứng đầu là Lãnh tụ V.I.Lê-Nin, giai cấp công nhân cùng đông đảo nhân dân lao động Nga đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười, lập nên chính quyền Xô-Viết. Đối với nước Nga là lần đầu tiên trong lịch sử, ách thống trị của giai cấp phong kiến, tư sản bị lật đổ, để xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt mắt xích yếu nhất trong dây chuyền chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng xã hội do nhân dân lao động làm chủ. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực.

Thành công của cuộc Cách mạng đã đưa giai cấp công nhân lên vị trí trung tâm của thời đại và thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Mười làm rung chuyển cả thế giới lúc bấy giờ, mở ra bước ngoặt về chất cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến công vào chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Đi tiên phong, thực hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân là phong trào cộng sản quốc tế mà hạt nhân quyết định là các Đảng cộng sản và công nhân.

Từ sau sự kiện ngày 7/11/1917, những cuộc đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các Đảng cộng sản đã đưa đến thắng lợi quyết định của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước và trở thành một hệ thống của thế giới hiện đại.

Ở nước ta, vào những năm đầu của thế kỷ 20, các phong trào yêu nước Việt Nam đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phong kiến, đế quốc hầu hết bị thất bại và lâm vào khủng hoảng về đường lối. Sau 10 năm bôn ba ở hải ngoại để tìm đường cứu nước, tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh được đọc "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lê-Nin, Người đã tìm ra chân lý:… "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"... Kể từ đây, Người hoàn toàn tin theo Lê-Nin và con đường Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Bác Hồ nêu rỏ: chỉ có đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười-con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự và khẳng định về sự cần thiết của Đảng cách mạng. Tứ đó Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã dành hết nhiệt huyết, hoạt động bền bỉ đối với quá trình thành lập và rèn luyện Đảng ta.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, chấm dứt khủng hoảng về đường lối, mở ra bước ngoặt lịch sử to lớn và quyết định đối với cách mạng Việt Nam và ba nước Đông Dương. Sau 15 năm thành lập, qua các cuộc diễn tập quan trọng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chớp thời cơ nghìn năm một thuở, nhất tề đoàn kết đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công vang dội, giành toàn bộ chính quyền trong cả nước.

Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sau đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào năm 1954; chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược vào mùa xuân năm 1975, thống nhất vẹn toàn đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả to lớn của sự nghiệp cách mạng nước ta trong quá trình vận dụng sáng tạo, phát triển theo con đường và mục tiêu, lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Thực tế, trong 103 năm qua, sự hình thành chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước đã minh chứng sinh động về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-LêNin. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-LêNin vào thực tiễn và yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cách mạng đánh đổ thực dân, phong kiến, đế quốc xâm lược và đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

Hơn một thế kỷ từ sau Cách mạng Tháng Mười, nhân loại chứng kiến nhiều biến động chính trị to lớn. Hiện nay, trước những biến đổi, quanh co của thời đại, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị thất bại tạm thời và đang thoái trào, đất nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Do đó, trong quá trình kiên định tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đòi hỏi chúng ta phải vừa kiên định và phát triển, sáng tạo không ngừng chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước, địa phương để xây dựng, bảo vệ, phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Từ đó xác định đường lối đúng đắn, bước đi sát hợp, tiếp tục đi theo con đường cách mạng do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã phấn đấu và kiên định lựa chọn trong hơn 90 năm qua.

Những thành quả to lớn mang tính lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo, Nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện minh chứng cho những giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười đã, đang và sẽ là cơ sở nền tảng tư tưởng lâu bền, là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, dựng xây, phát triển đất nước thật vững bền.

Tự hào kỷ niệm sự kiện lịch sử 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác trước các âm mưu " diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực; quán triệt và phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Hơn một thế kỷ qua, thế giới đã có nhiều biến động, song ý nghĩa to lớn, thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn có giá trị to lớn, cổ vũ, động viên đối với phong trào cách mạng thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn kiên trì, kiên định con đường đi lên CNXH, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng nhưng bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào thực tiễn Cách mạng nước ta.

Gia Phúc

Lượt xem: 104

  • File đính kèm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif