Lịch làm việc Tuần 07/2023

Lịch làm việc Tuần 07/2023

Số kí hiệu LLV07/2023
Ngày ban hành 13/02/2023
Thể loại Lịch Làm việc
Lĩnh vực Lịch công tác năm 2023
Cơ quan ban hành BTG
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 02 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 07 năm 2023 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/2/2023)
(cập nhật)
THỨ HAI (13/02):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 8h15: Trao đổi một số nội dung về công tác cán bộ của cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; các đ/c trong chi ủy.
- 8h30: Thông qua danh sách cử cán bộ nguồn đi đào tạo theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (Đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; đ/c Đức.
- 9h00: Nghe phòng LL-VH-LSĐ: Báo  cáo công tác chuẩn bị buổi gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Quý Mão năm 2023.
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban, đ/c Quân, Đức, Giang, An.
2) 9h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Ban ra đề thi của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 7h30 - 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
4) 7h30: Đ/c Hồng Sơn: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp thống nhất về nội dung công tác tổ chức Đại hội của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào trong thời gian tới. Địa điểm: Hội trường Thành ủy thành phố Đồng Xoài.
3) 14h00: Đ/c Hùng: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
THỨ BA (14/02):
SÁNG  1) 7h30 - 8h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022. (2) Đánh giá, phân loại các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2022.
 2) 08h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08h30’ - 09h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2).
- 09h00’ - 09h15’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3).
- 09h15’ - 09h45’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4).
- 10h00’ - 11h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung:
(i) Thực hiện quy trình công tác cán bộ (bước 5).
(ii) Về công tác cán bộ.
(iii) Thông qua dự thảo: (1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế tập thể; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (3) Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Tỉnh ủy năm 2022.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
4) 6h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự khai mạc Lễ hội Xuân hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
6) 7h30: Đ/c Đức, Dương, Phúc, Luật: Tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan 
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Tham gia đoàn công tác của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
3) 14h0: Đ/c Đức: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
THỨ TƯ (15/02):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì buổi gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Quý Mão năm 2023. Địa điểm: Hội trường B Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thành phần cơ quan: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Quân, Đức, Danh, chuyên viên phòng LL-VH-LSĐ.
Thành phần ngoài cơ quan: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở VH-TT-DL, Sở TTTT, Sở Nội vụ, Đài PT-TH và Báo BP; đại diện lãnh đạo phòng PA83 (Công an tỉnh); Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh, Trung tâm VH-TT tỉnh, Bảo Tàng tỉnh, lãnh đạo Hội VHNT huyện Bù Đăng. Thường trực, Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh và đội ngũ văn nghệ sỹ.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.  
3) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.
4) 7h30: Đ/c Dương: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan
THỨ NĂM (16/02):
SÁNG 1) 8h00 - 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp thông qua sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2023 đối với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy và Trung tâm chính trị các huyện. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (các phòng chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung gửi đ/c Hùng trước ngày 14/02).
Thành phần: Các đ/c Phó trưởng ban; trưởng, phó các phòng; các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực trong hướng dẫn thi đua (giao Trưởng các phòng phân công chuyên viên có liên quan cùng dự họp).
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT - Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), Dự Hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đợt 2, giai đoạn XXII. Địa điểm: Hội trường Đội K72
3) 7h30: Đ/c Quang Trung: Giảng bài lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban nghe lãnh đạo phòng TT-TH báo cáo các nội dung sau:
- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Kế hoạch tài chính cơ quan năm 2023 (đ/c Giang chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban; đ/c Đức, Hùng, Giang,
2) 13h45: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Triển khai thông tin thời sự tại huyện Phú Riềng. Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
THỨ SÁU (17/02):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi bộ tháng 02/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan.
Nội dung:
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3.
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của chi bộ.
- Kế hoạch khắc phục các khuyết điểm của chi bộ năm 2022.
- Chương trình công tác năm 2023 của chi bộ.
- Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của chi bộ.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự giao ban giữ Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Khiêm: Thông tin thời sự cho huyện Chơn Thành.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 1. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Hùng. 
2) Các đồng chí Phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch Làm việc"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:LLV15/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV14/2024
Ngày ban hành:10/04/2024
Số kí hiệu:LLV13/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV12/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
Số kí hiệu:LLV11/2024
Ngày ban hành:23/03/2024
lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:63

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 769 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay12,853
  • Tổng lượt truy cập9,721,786
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây