Bình Phước Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023

Thứ hai - 07/11/2022 20:39 1.521 0
Ngày 25/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 cụ thể, như sau:
         
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết của đảng bộ các cấp ở địa phương

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương) chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ hướng dẫn cụ thể), các nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ địa phương, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết lần thứ XI Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảng bộ địa phương, đơn vị.
 
z3863212386235 4bb1e475c764a9519f4f527c1be3a32e

Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết Trung ương 5, khóa III tại điểm cầu thành phố Đồng Xoài
 
2. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 trên cơ sở cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của Tỉnh ủy, bám sát vào chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, trong đó, xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Tiếp tục làm sâu sắc các nội dung chuyên đề toàn khóa; tập trung vào nội dung phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng hướng dẫn và triển khai thực hiện“Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2022-2025 thực hiện theo Quy chế số 01-QC/BTGTU ngày 22/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt.

3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm; đồng thời, tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/9/2018 của Tỉnh ủy về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng sẫn cụ thể).

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Kế hoạch 194-KH/TU, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet (khi được Trung ương lựa chọn thí điểm trong năm 2023).

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương:

+ Chỉ đạo, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đoàn thanh niên tăng cường giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền  giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…

- Trung tâm chính trị cấp huyện:

+ Tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục các chương trình lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các giải pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, mạng xã hội phù hợp với tình hình mới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyệnthực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

+ Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn này, (có phụ lục kèm theo); chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nội dung Hội nghị Trung ương khóa XIII; đồng thời gắn nội dung bài giảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về “đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”.

+ Đối với chương trình sơ cấp lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành trong năm 2023. Do đó, trong khi chờ tài liệu mới, đề nghị Trung tâm chính trị cấp huyện chỉ đạo khi giảng dạy chương trình sơ cấp lý luận chính trị cần phải bổ sung, cập nhật các quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào bài giảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ hướng dẫn cụ thể khi có chương trình mới).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện

- Ban Tuyên giáo cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức hội nghị, tọa đàm,...để tập trung làm rõ, sâu sắc hơn vào những nội dung mới, mang tính đột phá được đề cập trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của Đảng.

- Cấp ủy cấp huyện tạo điều kiện để trung tâm chính trị tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Khuyến khích, động viên và ưu tiên cho các giảng viên đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc công bố sáng kiến kinh nghiệm của mình trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia đề xuất, hiến kế vào công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng các chương trình, đề án... thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa...

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị tại một số Trung tâm chính trị cấp huyện, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo bình Phước, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Đối với Trung tâm chính trị cấp huyện:

Kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học; việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng.

+ Đối với Trường Chính trị tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân:

Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh:

 Kiểm tra, giám sát việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị phát trên sóng phát thanh, truyền hình, đăng trên Báo Bình Phước và Tạp chí Văn nghệ Bình Phước: Trong đó, chú trọng, kết quả tuyên truyền về những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị, thu hút sự quan tâm của Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2023.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện

Trung tâm chính trị cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực hiện Quy định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện và các quy định, quy chế liên quan.

5. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủyvề triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW, ngày 03/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 5 năm Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn riêng).

- Trung tâm chính trị cấp huyện triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” (khi có văn bản ban hành chương trình và tài liệu chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương báo cáo định kỳ cuối năm (có thể lồng ghép vào báo cáo năm của đơn vị) về việc thực hiện công tác lịch sử Đảng: (1) Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, biên niên sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện Đảng, lịch sử quan hệ quốc tế của Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử cách mạng địa phương, lịch sử đảng bộ các bộ, ngành và tương đương, tổ chức tọa đàm, hội thảo; (2) Công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, các nhân vật lịch sử, các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước; (3) Công tác giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường đảng, trong tầng lớp thanh thiếu nhi, trong Nhân dân; (4) Công tác thông tin, giới thiệu lịch sử Đảng ta với bạn bè quốc tế; (5) Công tác đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta; (6) Công tác sưu tầm, khai thác bổ sung tư liệu; (7) Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng... (bố cục, nội dung báo cáo bám sát yêu cầu của Chỉ thị số 20-CT/TW; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Hướng dẫn 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW).

6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

- Định kỳ hàng quý và 6 tháng, Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương, Trung tâm chính trị cấp huyện, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của địa phương, đơn vị mình, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị lồng ghép vào Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo hàng quý để kịp thời giải quyết (theo thẩm quyền) hoặc đề xuất, kiến nghị với tỉnh, Trung ương những vấn đề phát sinh phức tạp, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị ở địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn giảng dạy tại các Trung tâm chính trị cấp huyện (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch riêng).

Căn cứ hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương, Trung tâm chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2023 của địa phương, đơn vị mình và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tháng 01/2023.

Tác giả: Thanh Tuấn (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay18,776
  • Tổng lượt truy cập10,231,926
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây