Search

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, MTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền với nhiều nội dung quan trọng.

MTTQVN các cấp tiếp tục tham gia góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật của Quốc hội; nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp; các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức; tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và có hiệu lực thi hành năm 2018 và 2019. Quan tâm tập huấn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phối hợp thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; giải quyết kịp thời nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; quan tâm hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền” theo Quyết định số 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MTTQVN các cấp phối hợp tổ chức 1.105 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh các cấp, với 79.568 lượt cử tri tham gia dự, phát biểu 9.954 lượt ý kiến, kiến nghịchưa được giải quyết được Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổng hợp, phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành chức năng có liên quan đề nghị giải quyết; quan tâm tổ chức giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhìn chung, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền trong thời gian qua luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tạo điều kiện của chính quyền các cấp như việc chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện về kinh phí tổ chức đại hội MTTQVN các cấp; tạo điều kiện về kinh phí hoạt động của mặt trận (xây dựng 03 nghị quyết); định kỳ hàng quý chủ trì, phối hợp báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh; sửa đổi quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là động lực quan trọng giúp MTTQVN các cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền./.

                                                                                          Minh Tuấn

Lượt xem: 269

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 7h30 ngày 21/5/2020:

- Thế giới: 5.082.400 người mắc, 329.268 người tử vong.
- Việt Nam: 324 người mắc (đã phục hồi 264). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif