Search

Một số kết quả công tác xây dựng Đảng trong tháng 7/2019

Trong tháng 7 về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác cán bộ: Tập trung hoàn chỉnh báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị; chủ động thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở 56 sở, ngành, địa phương, đơn vị. Quyết định, chuẩn y 03 ủy viên ban chấp hành, 07 ủy viên ban thường vụ, 02 phó bí thư cấp huyện; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư và các phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Bên cạnh đó, điều động 02 trường hợp, luân chuyển 01 trường hợp, bổ nhiệm 03 trường hợp, bổ nhiệm lại 03 trường hợp. 7 tháng đầu năm toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 630 đảng viên mới, đạt 52,5% so với chỉ tiêu đề ra.

anh-2-1.jpg

  • Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
  • về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
  • thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ

Công tác tuyên giáo: Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các chi hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tại tỉnh và Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh…

Công tác kiểm, giám sát: Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 100 tổ chức đảng, 354 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 67 tổ chức đảng, 104 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 97 đảng viên. Trong đó, khiển trách 75, cảnh cáo 17, cách chức 01, khai trừ 04. Nội dung vi phạm chủ yếu do chấp hành không theo cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm; việc thu, chi ngân sách, thu nộp đảng phí.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…

                                                                           Minh Tuấn

Lượt xem: 169

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif