Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 116

Hôm nay: 440

Lượt truy cập: 1.588.751

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Một số kết quả sau 03 năm triển khai Kết luận số 120 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sau khi có Kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 21/3/2016 để triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”. Sau 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó kết quả thực hiện QCDC đối với các loại hình, cụ thể như sau:

IMG_4354.JPG

  • Ban Chỉ đạo Trung ương về Quy chế dân chủ cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  • về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bình Phước (20/6/2018)

Đối với xã, phường, thị trấn

Công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân quyết định, dân giám sát… được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: công khai nội dung ở khu dân cư, thông qua niên yết tại trụ sở UBND cấp xã, bản tin ở khu dân cư gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua ở cơ sở hàng năm; các cấp lãnh đạo đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; tổ chức đối thoại với người dân, nhất là những nơi có nhiều bức xúc liên quan đến các dự án giải tỏa, quy hoạch, làm đường, trường, trạm… chính sách đền bù, đất tái định cư trên tinh thần dân chủ của người dân và chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Thông qua công tác tuyên truyền đã vận động nhân dân tham gia góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người dân; vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới… Tính đến hết tháng 3/2018, bình quân số tiêu chí đạt được xây dựng nông thôn mới của 92 xã là 13,55 tiêu chí, 53 xã giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15,49 tiêu chí, trong năm 2018 có 09 xã phấn đấu về đích đạt chuẩn nông thôn mới.

Cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia thực hiện QCDC. Công tác giám sát của MTTQ và đoàn thể các cấp từng bước nâng cao về chất lượng, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, nhất là việc chỉ đạo ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và vận động nhân dân tự giám sát ngay tại địa bàn dân cư đối với các dự án an sinh xã hội, đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới;… vai trò giám sát của nhân dân được phát huy, nhiều thủ tục hành chính được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ, công chức được phát hiện, xử lý nghiêm khắc; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, cán bộ cơ sở đã gần dân, sâu sát với dân hơn, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân… từ đó tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Việc triển khai Nghị định 04/2015-NĐ-CP của Chính phủ được các cơ quan, đơn vị thực hiện và được duy trì thường xuyên; công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC, kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCC; 100% các đơn vị, cơ quan đều tổ chức hội nghị CBCC, viên chức ngay từ đầu năm; hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện dân chủ, bàn bạc xây dựng nội quy, quy chế, cải thiện lề lối làm việc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt với cấp ủy đảng và tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên thông báo kịp thời những nội dung công việc cho CBCC, viên chức, người lao động được biết và tham gia ý kiến, giám sát… Qua đó, CBCC, viên chức thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình qua sinh hoạt giao ban định kỳ, quý, tổng kết năm để thủ trưởng đơn vị giải đáp các thắc mắc thỏa đáng liên quan đến chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật… được rõ ràng, công khai, dân chủ.

Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, ngành trực thuộc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như: y tế, giáo dục, thuế, công an việc triển khai QCDC được thực hiện cả trong nội bộ đơn vị, với công dân như học sinh, sinh viên, phụ huynh, bệnh nhân và người thân của bệnh nhân để hướng dẫn thủ tục hành chính... nhằm tạo được mối quan hệ hài hòa trong nội bộ cơ quan và ngoài xã hội, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trong nội bộ ngành.

Qua việc thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị đã tạo cho CBCC, viên chức, người lao động giữ gìn đạo đức, tác phong, lối sống, phong cách làm việc khoa học, sát cơ sở; đồng thời cũng tạo cho các cơ quan, đơn vị tập trung sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, từ đó không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan có tác dụng thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, cải tiến sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc: Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc xây dựng, bổ sung và ban hành tương đối đầy đủ các quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, phù hợp với tình hình quản lý sản xuất kinh doanh như: ký kết thỏa ước lao động tập thể, các quy chế làm việc của ban giám đốc, phối hợp giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn, công khai tài chính, phân phối tiền lương, thi nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo tuyển dụng cán bộ và người lao động, nội quy và quy chế bảo vệ tài sản doanh nghiệp… Phải được công khai để CB,CNVC,NLĐ được biết, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát kiểm tra trước khi giám đốc quyết định đều được ban giám đốc hoặc hội đồng quản trị công ty phối hợp ban chấp hành công đoàn thực hiện lấy ý kiến của CB,CNVC,NLĐ bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, ban giám đốc một số doanh nghiệp duy trì chế độ tiếp xúc đối thoại, trưng cầu ý kiến của CNVC, NLĐ về phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Bên cạnh đó,hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện tốt nội dung giám sát như: giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy chế hoạt động dân chủ trong nội bộ doanh nghiệp, thực hiện nghị quyết của hội nghị CNVC-LĐ; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC - LĐ. Hoạt động của đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, ban nữ công luôn được cấp ủy, ban giám đốc quan tâm tạo điều kiện, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, hội viên trong lao động sản xuất…

                                                                                   Hồng Sơn  

 

Lượt xem: 199

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif