Search

Một số kết quả và giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở thị xã Phước Long

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị 05) Thị ủy Phước Long đã xây dựng và triển khai quán triệt các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực, tập trung, kịp thời, sát đối tượng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Chính vì thế trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, còn một số vấn đề nảy sinh từ công tác chỉ đạo của Trung ương như: Kế hoạch, hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2017 chậm, gây khó khăn cho việc triển khai ở cơ sở; việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thị xã, trên trang thông tin điện tử thị xã về những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt còn hạn chế…

plong.jpg

  • Công an và Hội phụ nữ Phước Long hỗ trợ nhà mái ấm tình thương
  • cho người nghèo trên địa bàn thị xã (Ảnh: binhphuocOnline)

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề ra một số giải pháp như:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động xây dựng và ban hành Hướng dẫn "Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng tải thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thị xã; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền tới từng cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức đổi mới, đa dạng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương quan tâm hơn, nội dung, hình thức tuyên truyền đồng bộ, sâu sắc hơn. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều điển hình tiên tiến được tuyên truyền để nhân rộng trong xã hội, góp phần vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả.

Việc xây dựng kế hoạch của tập thề và cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05: Đối với chuyên đề năm 2017, sau khi học tập, nghiên cứu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Thị ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm để thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; chuyển biến về hành động làm theo Bác: Thị ủy tiếp tục thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU ngày 23/4/2012 về việc thực hành tiết kiệm vì người nghèo. Các tổ chức cơ sở đảng toàn thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua 07 đợt khui heo đất, tổng số tiền thu được từ ống tiết kiệm gần 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, đảng viên gặp khó khăn trên địa bàn có điều kiện ăn Tết, xây dựng 05 căn nhà tình thương…Bên cạnh đó,việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 21/12/2015 của Thị ủy “Về việc tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca gắn với việc học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh” kể chuyện về Bác trong lễ chào cờ đầu tuần được các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì, mang lại hiệu quả tốt. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, môi trường làm việc lành mạnh. Đặc biệt tổ chức thành công Hội thi bí thư chi, đảng bộ cơ sở giỏi năm 2017 nhằm chất lượng và hiệu quả hoạt động của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 được đưa vào chương trình hằng năm của cấp ủy các cấp và thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập 02 đoàn giám sát tại 05 tổ chức cơ sở đảng (Chi bộ Tòa án; Chi bộ Viện kiểm sát, Chi bộ Phòng Quản lý đô thị; Chi bộ Ban Quản lý dự án TTHC-ĐTM, Đảng ủy Công an thị xã). Nội dung giám sát: việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, UBKT Thị ủy cũng đã thành lập các đoàn giám sát chuyên đề có nội dung về việc thực hiện Chỉ thị 05 tại 05 tổ chức cơ sở đảng (gồm các chi bộ: Thị đoàn, Cục Thống kê, Trường THPT Phước Long, Bảo hiểm xã hội, Đài truyền thanh thị xã). Qua kiểm tra, giám sát nắm bắt kịp thời những mặt hạn chế, giúp các cấp ủy cơ sở khắc phục khuyết điểm nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng TSVN, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị./.

                                                                          Tác giả: Hồng Sơn

 

Lượt xem: 737

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif