Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 27

Hôm nay: 1.707

Lượt truy cập: 2.688.168

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị tại thị xã Phước Long

 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 29/05/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyêt 37, Thị ủy Phước Long đã đạt những kết quả nổi bật tiêu biểu như sau:

* Về thực hiện Đề án đổi mới quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng theo Đề án 987 của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở Đề án 987 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 13/12/2016 của Thị ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 16/16 của Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục thực hiện Đề án “phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020…Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với cán bộ đảng viên không nghiêm túc trong học tập nghị quyết được tăng cường.

Đảng bộ đã thực hiện việc Đa dạng hóa các hình thức triển khai, quán triệt nghị quyết, tổ chức học tập thành các lớp tập trung lớp dành cho cán bộ chủ chốt các cấp, lớp dành cho cán bộ đảng viên khối cơ quan, lớp dành cho quần chúng khối cơ quan; lớp dành cho cán bộ đảng viên khối xã - phường và ban giám hiệu các trường trên địa bàn xã-phường…Học tập bằng hình thức trực tuyến (online): sử dụng đường truyền được truyền trực tiếp từ Hội trường tỉnh đến các điểm hội nghị tại thị xã. Học tập qua hình thức trực tiếp: Hội nghị tổ chức tại Hội trường Tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh – truyền hình Bình Phước.

- Chất lượng hiệu quả xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết được nâng cao. Nội dung, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế và yêu cầu chính trị của địa phương, đơn vị, có thời gian, lộ trình, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân để thực hiện. Trong các hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết, đồng chí bí thư cấp ủy là người chủ trì, trực tiếp chỉ đạo hội nghị, trong quá trình thực hiện, Thường trực Thị ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.

* Về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương, đơn vị.

Thị ủy đã chọn những nội dung cụ thể thiết thực để tổng kết, đánh giá, qua đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai tực hiện ở địa phương.

- Đối với lĩnh vực kinh tế: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ trương, giải pháp để tiếp cận, khai thác và phát huy các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho sự phát triển của thị xã.

- Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội: Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; phát triển, quản lý xã hội đồng thuận, kỷ cương; trồng và bảo vệ rừng bền vững; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, đối ngoại: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh mạng, an ninh thông tin; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; hội nhập quốc tế…

- Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, đánh giá, quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; những kinh nghiệm hay, mô hình mới trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cải cách hành chính, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

* Việc giảng dạy lịch sử địa phương, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Việc giảng dạy lịch sử địa phương tại các trường THCS, THPT và Trung tâm BDCT vẫn được thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp. Nhằm hệ thống, cập nhật lại tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương, Thị ủy Phước Long đã thành lập ban biên tập chương trình giảng dạy lịch sử địa phương dành cho các trường THCS, THPT và Trung tâm BDCT thị xã. tài liệu đã trình xong Ban Thường vụ và dang đi vào những khâu cuối cùng để hoàn thiện tài liệu.

Công tác giảng dạy lịch sử địa phương, giáo dục chính trị cũng được tiến hành kiểm tra thường xuyên hàng năm tại các trường. Thị xã cũng có những kế hoạch như gặp gỡ đối thoại trí thức, các hội thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh…. Qua đó đã góp phần bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, yêu quê hương đối với các thế hệ trẻ trên địa bàn thị xã.

Nhìn chung trong những năm qua công tác lý luận trong hệ thống chính trị ở thị xã đã có những chuyển biến tích cực. Phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị được nâng lên rõ rệt. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện kịp thời, sát với tình hình thức tế của địa phương. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bọn cơ hội được chú trọng. Đặc biệt việc hoạt động của Tổ công tác 824 đang từng bước đi vào ổn định và hoạt động một cách có hiệu quả việc đấu tranh trên mạng xã hội.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú ý. Thông qua việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện.

Công tác giáo dục lịch sử địa phương, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ đang được chú trọng quan tâm. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành trong thị xã.

 

.Trương Ngọc

 

 

Lượt xem: 230

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 14/8/2020:

- Thế giới: 21.067.959 người mắc, 757.431 người tử vong.
- Việt Nam: 911 người mắc, 21 người tử vong (đã phục hồi 425). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif