Search

Những quyết định sáng suốt của Hồ Chí Minh dẫn tới thắng lợi Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 là một điển hình thành công về khởi nghĩa dân tộc, phản ánh rõ nét tài năng sáng tạo và trí tuệ của Đảng, của dân tộc Việt Nam mà trước hết là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những sự kiện lịch sử và tư liệu mới thu thập được chúng ta càng có điều kiện phân tích, lý giải một cách khoa học ý nghĩa, tầm vóc và giá trị đích thực của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, gắn liền với những quyết định và chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Sau cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam lại được khẳng định hơn, toàn dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra. Với những biến đổi cách mạng lớn lao và sâu sắc, chưa được bao lâu, dân tộc ta lại phải tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập thống nhất và phục hưng đất nước, với tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mà chủ thể của sự nghiệp vĩ đại này không ai khác là con người Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Vào những năm cuối thập kỷ 30, trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới, nhất là nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đến gần, với nhãn quan chính trị sáng suốt, Hồ Chí Minh đã đề nghị Quốc tế cộng sản để Người trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam và được chấp nhận. Tháng 6 năm 1940, Người bắt đầu liên lạc được với Đảng ta. Tại buổi gặp các đồng chí ở “Ban hải ngoại” và các đồng chí lãnh đạo của Đảng từ trong nước ra, Người nêu một nhận định chính xác: chủ nghĩa phát xít nhất định bị tiêu diệt, đây là thời cơ thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Được tin Pháp đầu hàng Đức, Người triệu tập cuộc họp quan trọng tại “Ban hải ngoại” của Đảng ở Côn Minh, phân tích rõ: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Những quyết định trên thể hiện tầm nhìn xa thấy rộng, sự mẫn cảm chính trị và tinh thần đầy trách nhiệm của Hồ Chí Minh trước vận mệnh của dân tộc, định hướng cho thành công của Cách mạng tháng Tám sau này.

hinh tong khoi nghia.jpg

 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường phố thủ đô Hà Nội (Ảnh tư liệu)

 

Mùa Xuân năm 1941, Người về Cao Bằng. Tại đây, Người đặt đại bản doanh ở Pác Bó, tiến hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, tổ chức thí điểm Mặt trận Việt Minh, mở lớp ngắn ngày đào tạo cán bộ và trực tiếp triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (khóa I). Trong hội nghị, Người gợi ý, phân tích với những nhận định sáng suốt về tình hình quốc tế và trong nước. Nhờ đó, hội nghị có cơ sở thống nhất quan điểm tình hình quốc tế; xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng dân chủ thế giới chống phát xít, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu; thành lập “Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là Việt Minh... Sau hội nghị, Người chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Mặt trận Việt Minh như Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Những văn kiện này thể hiện đầy đủ sự thống nhất quan điểm của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng ta về những vấn đề thuộc chiến lược của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh và vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh được phản ánh trong thực tiễn, có sức lôi cuốn, hiệu triệu mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Thành lập Mặt trận Việt Minh là quyết định sáng tạo của Hồ Chí Minh, nó đáp ứng yêu cầu của lịch sử, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Với Hội nghị Trung ương 8, đặc biệt là quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, Đảng ta thực tế đã hoàn toàn tiếp thu tư tưởng và quan điểm cách mạng của Người. Một thời kỳ mới đã mở ra: thời kỳ chủ nghĩa Mác  - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cho hoạt động của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc mà kết quả trực tiếp là thành công của Cách mạng tháng Tám.

Với tầm nhìn chiến lược, trong một bức thư Gửi đồng bào toàn quốc, Người đã chỉ rõ: “Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các ñồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp, ta phải làm nhanh”.

Mùa thu năm 1945, lực lượng dân chủ thế giới giành được thắng lợi liên tiếp trong cuộc chiến với chủ nghĩa phát xít. Chủ tịch Hồ Chí Minh có Chỉ thị thành lập "Khu giải phóng" và cử ra Ủy ban cách mạng để lãnh đạo các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khu giải phóng đã trở thành căn cứ địa cách mạng, là hậu phương vững chắc để tiến tới tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Tháng 8 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng đồng minh. Ở Đông Dương, quân Nhật hoảng loạn. Phong trào cách mạng cả nước sục sôi, những điều kiện cho tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng ta chuẩn bị gấp “Hội nghị toàn quốc của Đảng” và “Đại hội đại biểu quốc dân” ở Tân Trào. Người nhấn mạnh: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho được độc lập. Và “Cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ biến chuyển nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ hội”. Ngày 13/8, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc, chủ trương phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào nước ta giải giáp quân Nhật. Ngày 15/8, khi được tin Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Người đã đề nghị kết thúc nhanh hội nghị để các đại biểu có thể sớm trở về địa phương phát động quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều ngày 16/8, thực hiện Chỉ thị của Người, “Đại hội đại biểu quốc dân” khai mạc và họp đến ngày 17/8 dưới sự chủ  trì của Người, Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh và bầu Ủy ban dân tộc giải phóng. Ngay sau Đại hội, Người gửi Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa tới đồng bào cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đảng và Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương, kế hoạch tổng khởi nghĩa kịp thời, đúng thời cơ, động viên được sự đoàn kết nhất trí của toàn dân trong giờ phút quyết định của lịch sử dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đáp ứng lời kêu gọi của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Việt Minh, nhân dân ta triệu người như một tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng tám thành công. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh quyết định soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, ấn định ngày ra mắt quốc dân và tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước khi quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Đây là quyết định nhạy bén, sáng suốt của Hồ Chí Minh trước sự biến chuyển nhanh chóng của tình hình quốc tế sau chiến tranh; đồng thời khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc ta quyết tâm bảo vệ nền độc lập mới giành được.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi to lớn của nhân dân ta đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thành công của Cách mạng Tháng tám gắn liền với những quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng minh tính đúng đắn và khoa học về những tư tưởng cách mạng của Người trong thời đại mới.

                               Minh An (tổng hợp)

Lượt xem: 129

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif