Search

Phát huy vai trò của sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Chiều ngày 9/8, Đoàn khảo sát Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VH – TT và DL) về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Bộ VH - TT và DL (Ảnh: TA)

Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, các vụ, cục, nhà xuất bản trực thuộc Bộ VH – TT và DL.

 GÓP PHẦN CUNG CẤP THÔNG TIN TRI THỨC, LUẬN CỨ KHOA HỌC

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ VH – TT và DL có nêu, nhiều đầu sách đã được xuất bản đáp ứng đồng thời tính định hướng, tính chiến đấu và sự hấp dẫn, có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội, giải đáp nhiều vấn đề quan trọng về lý luận chính trị, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về thành tựu và kinh nghiệm công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Bám sát vào từng thời điểm như triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sách lý luận, chính trị đều được xuất bản, phát hành đến thư viện các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, thư viện các viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội.

Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Nhận thức sâu sắc các nội dung trong Chỉ thị đã giúp các Nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được quy định, xuất bản được nhiều đầu sách lý luận, chính trị có giá trị về nhiều mặt, được bạn đọc đánh giá cao.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái. 

Về cơ cấu sách lý luận, chính trị được phát hành trong 15 năm qua của các Nhà xuất bản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khá phong phú, toàn diện, đề cập tới tất cả các vấn đề lý luận, các vấn đề chính trị - xã hội trong nước và một số nước trên thế giới, sách về các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, truyền thống cách mạng, sách viết về Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, về các vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng nước ta, tiêu biểu như: xuất bản phẩm về các danh nhân, vĩ nhân, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuất bản phẩm về văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam; xuất bản phẩm theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Nhà xuất bản. 

Công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã góp phần vào cung cấp thông tin tri thức, luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, đóng góp có hiệu quả vào việc giữ định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức tự giác chính trị của cán bộ, đảng viên; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Nhiều đầu sách đã được xuất bản đáp ứng đồng thời tính định hướng, tính chiến đấu và sự hấp dẫn, có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội, giải đáp nhiều vấn đề quan trọng về lý luận, chính trị, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về thành tựu và kinh nghiệm công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư cho văn hóa là sự đầu tư lâu dài, bền vững và hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trường, nhiều giá trị đang bị đảo lộn nhưng các Nhà xuất bản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cương quyết thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, chỉ in ấn và phát hành những cuốn sách giàu tính Đảng, tính nhân văn, hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

 HIỆN ĐẠI HOÁ NGÀNH XUẤT BẢN BẮT NHỊP VỚI XU THẾ MỚI

Bên cạnh những mặt tích cực mà Chỉ thị 20 đã đạt được trong thời gian, thì vẫn còn một số hạn chế trong quá trình triển khai như: các xuất bản phẩm về lý luận, chính trị hiện nay không mới, chưa cập nhật tức thời tình hình chính trị trong nước và quốc tế, nhất là các vấn đề nóng hiện nay về chủ quyền biển đảo, kinh tế, văn hóa xuống cấp; cơ cấu số lượng xuất bản phẩm về lý luận, chính trị chưa chiếm tỉ lệ cao trong tổng số xuất bản phẩm phát hành hằng năm của các Nhà xuất bản; chất lượng giấy in chưa bắt mắt, hấp dẫn bạn đọc tìm mua…

Hiện nay việc xuất bản và phát hành vẫn thực hiện theo cách thức truyền thống là in xuất bản phẩm trên giấy và phát hành qua nhà sách mà thiếu các cách thức tiếp cận khác.

Số lượng tác giả viết về lý luận, chính trị ở Việt Nam mà thích hợp để làm công tác thông tin đối ngoại không nhiều. Sự cạnh tranh của công nghệ thông tin - điện tử và sự giảm sút văn hóa đọc đang tác động tiêu cực đến ngành xuất bản, nhất là xuất bản sách lý luận, chính trị.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phù hợp với tình hình mới (Ảnh: TA)
Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng cần tiếp tục đổi mới và nâng cao  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị  (Ảnh: TA)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phù hợp với tình hình mới; chú trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; gấp rút xây dựng và thực hiện chiến lược xuất bản sách lý luận, chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Cuốn sách Đặng Thùy Trâm không chỉ trong nước và ngoài nước biết tới, Nhật ký chiến tranh Chu Cẩm Phong làm rung động hàng triệu trái tim bạn đọc. Sách văn học nhằm đưa con người hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Các xuất bản phẩm in bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha đã góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thôi thúc khách du lịch quốc tế đến Việt Nam để khám phá, tận hưởng “vẻ đẹp bất tận” của đất nước và con người Việt Nam.
 

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách lý luận, chính trị. Các Nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách lý luận, chính trị cần chủ động đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Nâng cao năng lực tài chính, năng lực tổ chức bản thảo, biên tập, phát triển thị trường và khả năng cạnh tranh; xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, có tầm nhìn. Trong đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hiện chức năng tư tưởng - văn hóa và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động xây dựng, củng cố, phát triển mạng lưới cộng tác viên sách lý luận, chính trị, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà khoa học, quản lý, giáo dục, hoạt động thực tiễn… tích cực tham gia biên soạn sách lý luận, chính trị. 

Thứ trưởng Bộ VH – TT và DL cho rằng cần sử dụng có hiệu quả loại sách lý luận, chính trị bằng việc mở những đợt tìm hiểu các sách lý luận, chính trị tuyền truyền tới đông đảo người dân. Phát động phong trào đọc, tìm hiểu về sách lý luận, chính trị; cải tiến chất lượng in ấn các sách lý luận, chính trị tạo sự hấp dẫn với bạn đọc trong thời gian tới. 

DỰ ĐỊA PHÁT TRIỂN SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CÒN RẤT LỚN

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đồng tính với báo cáo của Bộ VH – TT và DL. Đồng chí cho rằng sách lý luận, chính trị là loại sách đặc thù nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, thể chế chính trị của mỗi quốc gia, dân tộc. Công việc xuất bản sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ của toàn Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị phải được quan tâm, đầu tư có hiệu quả, từ đó, cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể nhằm đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần xây dựng đề án xuất bản sách lý luận, chính trị căn cứ tình hình cụ thể, tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho các nhà xuất bản, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, tăng tính minh bạch trong đấu thầu xuất bản.

Từ 2020 – 2025, các sản phẩm sách có giá trị cao sẽ được Nhà nước tài trợ, đầu tư đặt hàng; các cấp, các ngành cần nghiên cứu những mô hình, phương thức hoạt động mới của ngành xuất bản phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay; việc phát hành sách lý luận, chính trị còn nhiều dư địa phát triển, các nhà xuất bản cần có sự năng động, tiếp cận thị hiếu của thị trường- đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ đạo. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các nhà xuất bản của Bộ VH – TT và DL cần có phương thức tuyên truyền hợp lý, tuyên truyền, quảng bá các sách lý luận, chính trị, đưa sách tới đông đảo độc giả, nhất là độc giả thanh, thiếu niên./.

                                         Dẫn nguồn:tuyengiao.vn

Lượt xem: 123

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif