Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Hôm nay: 370

Lượt truy cập: 2.822.543

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019 trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. 

Đối với sinh hoạt chi bộ: Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ) để học tập từng chuyên đề về Chỉ thị 05 của năm 2019

Tháng 1, tháng 2: Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng, nộp Kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2019 về cấp ủy chi bộ.Việc tổ chức nghiên cứu, học tập đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thiết thực, hiệu quả.

Tháng 3: Học tập chuyên đề 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Phân tích bối cảnh ra đời, nội dung, giá trị lịch sử, giá trị thời đại, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm. Từ đó, mỗi cá nhân suy nghĩ, soi vào bản thân mình, vị trí mình đang công tác để có giải pháp thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Tháng 4: Sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc, những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương của Người trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người. Cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)và 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019).  Triển khai Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của chi bộ.

Tháng 5: Học tập, quán triệt Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019). Tuyên truyền, giáo dục về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những cống hiến vĩ đại của Người đối với dân tộc, với thế giới và với Đảng ta. Tuyên truyền và tuyên dương các tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp sinh hoạt chính trị kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2019), khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam.

Tháng 6: Học tập nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.  Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ có tư tưởng tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo gương Bác. Giám sát việc thực hiện bản đăng ký nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tháng 7: Học tập nội dung “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về đạo đức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, để trình bày trước chi bộ; có liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đề ra các giải pháp thực hiện làm theo gương Bác.

Tháng 8: Học tập nội dung “Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung“Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về phong cách tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo gương Bác.

Tháng 9: Học tập chuyên đề “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày những nội dung “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Thảo luận về tình hình thực hiện giải pháp của chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chuyên đề năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới.  Giám sát việc thực hiện bản đăng ký nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tháng 10: Học tập chuyên đề 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019). Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ (đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949).  Làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tháng 11: Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đánh giá kết quả triển khai bước đầu của chi bộ; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Giới thiệu, tuyên truyền các gương sáng, việc hay, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và của đơn vị, địa phương mình.

Tháng 12/2019 và tháng 01/2020: Đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gắn với kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019.  Đánh giá kết quả sinh hoạt chi bộ các chuyên đề nói trên trong năm 2019. Đánh giá kết quả triển khai vấn đề trọng tâm thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ. Kiểm điểm kết quả thực hiện Kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2019, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục.

Đối với sinh hoạt của Mặt trận và các đoàn thể: Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt Mặt trận, chi hội, chi đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Tập trung quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính. Nghiêm túc triển khai thực hiện: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định “về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu sâu sắc, tích cực, chủ động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969 - 2019). Trong tổ chức sinh hoạt, cần coi trọng thảo luận, liên hệ thực tế bản thân, cơ quan, đơn vị và có giải pháp làm theo. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

  Anh Đức

Lượt xem: 27962

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif