Search

Thi đua “Xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ DTTS nghèo”

Nhằm thực hiện thắng lợi “Chương trình  phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” và đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Vừa qua, ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh gắn với phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; đổi mới hình thức, xây dựng nội dung phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với đơn vị, địa phương mình…

Với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo thành phong trào có sức lan tỏa, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải quan tâm thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại địa phương, chỉ đạo hệ thống chính trị của địa phương tham gia thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn bằng nhiều hình thức thiết thực, xây dựng đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Động viên người nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc và xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả… Phấn đấu trong năm 2019 xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và thực hiện xây dựng tối thiểu 1.000 km đường giao thông nông thôn./.

                                                                             Hoàng Đông

                                                            Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Lượt xem: 152

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif