Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 26

Hôm nay: 2.231

Lượt truy cập: 2.414.921

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Thị ủy Bình Long tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 14/11/2005, Thị ủy Bình Long đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã.

Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung chỉ thị đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động; đồng thời đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và chính quyền hằng năm, nhất là công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện tốt nội dung của chỉ thị, góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, đẩy mạnh công tác bảo vệ phụ nữ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

gia đinh blong.jpg

Ngày Hội Gia đình năm 2015

Công tác giáo dục đời sống gia đình được các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt, thường xuyên cung cấp các kiến thức, kỹ năng sống cho các gia đình bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ năm 2005 đến nay, thị xã tổ chức được 3.052 buổi hội nghị nhân dân, hội thi, hội thảo với 31.457 lượt người tham dự; cấp phát 120.000 sổ đăng ký gia đình văn hóa; tuyên truyền được 720 m2 panô, 1.650 m băng rôn, in 18.530 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; cấp phát 1.015 bộ tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình, 4.800 cuốn tạp chí xây dựng đời sống văn hóa cho các xã, phường và 55 khu dân cư. Ngoài ra, việc tuyên truyền, giáo dục còn được thực hiện thông qua website thị xã, hệ thống truyền thanh và trang fanpage Bình Long Đất và Người. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần vào việc xây dựng mỗi gia đình ngày càng ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người, văn hóa Việt Nam.

Phát triển kinh tế hộ gia đình, trong những năm qua, thị xã luôn quan tâm, tổ chức các hội nghị chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho người dân, nhờ đó nhận thức của nhân dân về đời sống mới kết hợp xây dựng nông thôn mới có sự tiến bộ rõ nét. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học -  kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư các thiết bị tiên tiến, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả chất lượng sản phẩm cao, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thêm thu nhập. Tính đến cuối năm 2019, thị xã có tỷ lệ hộ nghèo là 256 hộ chiếm tỷ lệ: 1,68%,giảm 3,16 % so với năm 2010.

bl 1.jpg

Nông dân học tập mô hình sản xuất điển hình tại xã Thanh Lương (năm 2019)

Công tác giáo dục đời sống gia đình được các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt, thường xuyên cung cấp các kiến thức, kỹ năng sống cho các gia đình bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ năm 2005 đến nay, thị xã tổ chức được 3.052 buổi hội nghị nhân dân, hội thi, hội thảo với 31.457 lượt người tham dự; cấp phát 120.000 sổ đăng ký gia đình văn hóa; tuyên truyền được 720 m2 panô, 1.650 m băng rôn, in 18.530 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; cấp phát 1.015 bộ tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình, 4.800 cuốn tạp chí xây dựng đời sống văn hóa cho các xã, phường và 55 khu dân cư. Ngoài ra, việc tuyên truyền, giáo dục còn được thực hiện thông qua website thị xã, hệ thống truyền thanh và trang fanpage Bình Long Đất và Người. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần vào việc xây dựng mỗi gia đình ngày càng ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người, văn hóa Việt Nam.

Phát triển kinh tế hộ gia đình, trong những năm qua, thị xã luôn quan tâm, tổ chức các hội nghị chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho người dân, nhờ đó nhận thức của nhân dân về đời sống mới kết hợp xây dựng nông thôn mới có sự tiến bộ rõ nét. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học -  kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư các thiết bị tiên tiến, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả chất lượng sản phẩm cao, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thêm thu nhập. Tính đến cuối năm 2019, thị xã có tỷ lệ hộ nghèo là 256 hộ chiếm tỷ lệ: 1,68%,giảm 3,16 % so với năm 2010.

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng gia đình thời kỳ mới ngày càng được nâng lên; trong từng gia đình sự bình đẳng về quyền lợi học tập, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, nuôi con của phụ nữ đã được cải thiện; vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội; tình trạng bạo lực gia đình ngày càng giảm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Trong thời gian tới để làm tốt công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bình Long tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện công tác xây dựng và phát triển gia đình, gắn với việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức người dân về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình; đấu tranh, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, bạo lực trong gia đình… kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, những gia đình điển hình có thành tích tiêu biếu trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

HD

 

 

 

Lượt xem: 55

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 11h00 ngày 29/5/2020:

- Thế giới: 5.905.800 người mắc, 362.024 người tử vong.
- Việt Nam: 327 người mắc (đã phục hồi 278). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif