Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 20

Hôm nay: 688

Lượt truy cập: 2.935.986

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ PHƯƠNG CHÂM: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”

 

Trong những năm qua, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Những kết quả trên thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, người đứng đầu; sự tham gia, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị và vai trò không nhỏ của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức ở một số nơi chất lượng chưa cao; việc nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn chưa đi vào chiều sâu; chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

a dung.jpg

Trong quá trình hội nhập và phát triển sâu rộng, cùng với cả nước, tỉnh Bình Phước đứng trước thời cơ và thách thức, đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị phải có tính chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục những hạn chế đã nêu và thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục cao của công tác tư tưởng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt chú ý thế hệ trẻ, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất trí, đồng lòng với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường công tác bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương đẹp giàu.

Thứ hai, cần tập trung xây dựng Đảng vững mạnh trên 3 trụ cột: vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, nghiêm về kỷ luật

Vững về tư tưởng, đòi hỏi công tác tư tưởng phải gắn liền với cuộc sống, tránh giáo điều, hô hào khẩu hiệu, phải hòa với hơi thở cuộc sống hàng ngày, để tạo được niềm tin cho các tầng lớp nhân dân, giúp mọi đối tượng nắm rõ và dễ nhớ, dễ thực hiện. Vững về tư tưởng, tức là mọi cán bộ, đảng viên, công dân trong tỉnh ra sức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày, xây dựng tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm, biết đặt lợi ích chung lên trên hết. Vững về tư tưởng là phải tạo ra sức đề kháng cho mỗi cá nhân đảng viên, cán bộ trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Mạnh về tổ chức, là phải tập trung xây dựng chi bộ - được ví như tế bào – thật sự vững mạnh, để làm cho Đảng bộ vững mạnh. Mỗi tổ chức đảng tiếp tục định hướng giúp đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao; giúp cho đảng viên suy nghĩ và hành động tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Nghiêm về kỷ luật là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện tinh thần dân chủ, tính tự giác. Mỗi đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc kiểm điểm nhận thức của bản thân mình về các vấn đề trong cuộc sống, công tác với mục tiêu vì sự hoàn thiện của cá nhân và tổ chức; đặc biệt chú trọng xây dựng ý thức nêu gương và tự chủ trong “quản trị hình ảnh” của mỗi người trong cuộc sống không gian mạng rất nhạy cảm.

Thứ ba, tạo lập ý thức cho cán bộ, đảng viên dám làm, làm cho đúng, không đùn đẩy, né tránh

Ý thức trách nhiệm trong công việc, thể hiện ở tính chịu trách nhiệm, là người dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm; đồng thời nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Khi gặp khuyết điểm không tránh né, đùn đẩy, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác; biết nhận lỗi và sẵn sàng gánh chịu hậu quả xấu. Luôn giữ đúng các cam kết là một người cán bộ, công chức, luôn phục tùng tổ chức và tập thể, làm đúng theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của cấp trên với sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, đặt trong phạm vi quyền hạn được giao.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay

Đây là hình thức, biện pháp có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể, các lực lượng tham gia phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở tỉnh Bình Phước hiện nay. Thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống giáo dục quốc dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng... để nâng cao trình độ nhận thức, trình độ giác ngộ chính trị, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh, ý chí, niềm tin, phong cách sống, nhân cách... cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phê phán những trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại, những nhận thức sai trái, lệch lạc trong xã hội, góp phần ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội.

Thứ năm, nâng tầm đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng để đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và tri thức nhân loại tác động vào cuộc sống xã hội, đời sống của mỗi người cả mặt tích cực lẫn tiêu cực; công tác tư tưởng phải đối mặt với an ninh phi truyền thống như chủ quyền quốc gia về không gian mạng, đời sống thực - đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin … Trước tình hình đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo cần được trang bị kỹ năng, kiến thức số hóa, mạng xã hội để đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với người tham gia mạng xã hội; tận dụng được lợi thế của internet trong việc tiếp cận thông tin, nhanh chóng nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để phối hợp tốt, tham mưu xử lý tình huống tốt.

Tóm lại, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đặt trong bối cảnh số hóa thông tin, xã hội hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông tin... yêu cầu đối với nhiệm vụ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở là phải tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, nhanh nhạy, sáng tạo; quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phải dự báo, định hướng tư tưởng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái không chỉ của các thế lực thù địch mà cả trong nội tại mỗi tổ chức đảng, góp phần ngăn ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thanh lọc và làm cho Đảng ta thật sự xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu quý của các tầng lớp nhân dân./.

Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

Lượt xem: 131

  • File đính kèm:

Bình luận

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 20_10_2020 đến ngày 10_11_2020.png

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif