Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 26

Hôm nay: 1.458

Lượt truy cập: 2.832.711

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025

Giai đoạn 2020 - 2025 được dự báo với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình khủng hoảng chính trị, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, căng thẳng về an ninh, tranh chấp chủ quyền tại nhiều khu vực trên thế giới, cạnh tranh kinh tế, thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày càng gay gắt. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh chung của thế giới và đất nước thì Bình Phước cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh là nền tảng, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trên cơ sở đó, tỉnh Bình Phước xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 là quyết tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Giữ vững ổn định xã hội; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; tăng thu nhập và giảm nghèo; xây dựng đô thị hiện đại, nông thôn mới văn minh; quốc phòng - an ninh vững chắc, cụ thể như sau:

1. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực, người người thi đua, ngành ngành thi đua. Chú trọng phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người lao động nhằm không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.

Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng: 47 - 49%, Thương mại-dịch vụ: 35 - 39%, Nông-lâm-thủy sản: 14 - 16%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 là 175.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ - 18.500 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD. Thành lập mới 6000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã.

2. Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung các nguồn lực cho chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập mới từ 01 đến 02 phường, thị trấn.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong tất cả các cấp học. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; có 70% trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả khoa học - công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động, tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao; phấn đấu có 100% đề tài nghiệm thu được đưa vào ứng dụng hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi vì sức khỏe nhân dân, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển ngành Y tế”. Phấn đấu đạt 10 bác sỹ và 32 giường bệnh/vạn dân; duy trì mức sinh thay thế, tăng nhanh dân số cơ học để có tổng mức tỷ lệ tăng dân số hàng năm đạt 3%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trẻ em được tiêm chủng; khống chế tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

image-20200720080010-1.jpeg

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Tập trung triển khai Chương trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực; gắn phát triển văn hóa với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, từ 70% trở lên thôn, ấp, khu phố được công nhận danh hiệu “thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng”. Kết hợp các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với giải quyết việc làm nhằm thu hút lao động vào làm việc ở mọi lĩnh vực; khuyến khích người lao động tự tạo việc làm; củng cố và nâng cao năng lực của các cơ sở dạy nghề hiện có; tập trung giảm nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2000 - 2500 hộ nghèo.

3. Thi đua thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả phong trào “Thi đua quyết thắng”, đảm bảo quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyển quân, nhập ngũ. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng đi đôi với xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Củng cố, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và các bên đối tác nước ngoài, tập trung vào một số quốc gia là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của nước ta, có trình độ công nghệ hiện đại.

4. Thi đua xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong tình hình mới. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thân thiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện chính quyền điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi và bảo vệ pháp luật. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phấn đấu hàng năm có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên. Mỗi đoàn thể chính trị, hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá trở lên; mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng với phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phong trào phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để làm nội dung thi đua; phong trào cần được tập trung về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể, thực sự trở thành động lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào. Nghiên cứu, xây dựng, ban quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn, đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, tôn vinh, biểu dương điển hình trong các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải thường xuyên, đều khắp, phải chú trọng động viên các lĩnh vực hoạt động còn khó khăn, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương người tốt. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, các địa phương.

Anh Đức (Tổng hợp)

 

Lượt xem: 506

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h00 ngày 22/9/2020:

- Thế giới: 31.440.950 người mắc, 968.027 người tử vong.
- Việt Nam: 1.068 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 947). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif