Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua trong hệ thông bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023

Thứ ba - 10/01/2023 22:13 1.436 0
Năm 2023, là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/10/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động trách nhiệm trên các lĩnh vực nghiệp vụ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
 
https://binhphuoc.baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/SiteFolders/BHXHBP/2023/image001_20230106034852PM.jpg
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả””, với những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/06/2022; gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Thứ hai, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn Ngành BHXH tỉnh.

Thứ ba, chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW); Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-CP; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 đề ra: đạt khoảng 38% lực lượng lao động tham gia BHXH; 93% tham gia BHYT và 31,5% tham gia BHTN.

Thứ năm, chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, các hội; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp nhằm huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc.

Thứ bảy, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa phương, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội...; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ tám, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm tiền chậm nộp; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại địa phương; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn theo phân cấp của BHXH tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra chuyên ngành đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ chín, quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHTN, BHYT vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT.

Thứ mười, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ mười một, tập trung thực hiện chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Thứ mười hai, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu.

Thứ mười ba, thực hiện phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”./.

 

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1445 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập183
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,281,325
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây