Bình Phước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ năm - 21/12/2023 20:16 457 0
Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình PhướcBPO - Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, tỉnh Bình Phước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế và lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững.
Để nền quốc phòng thực sự là của toàn dân

Bình Phước là tỉnh biên giới, cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của khu vực Đông Nam Bộ với Vương quốc Campuchia, nên có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực và Quân khu 7. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về khu vực phòng thủ; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tiễn, thu được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và từng bước triển khai xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ hậu cần - kỹ thuật; điều chỉnh, bố trí dân cư trên từng địa bàn, nhất là tuyến biên giới phù hợp với thế trận phòng thủ của Quân khu. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng cao, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh được quản lý và bảo vệ vững chắc.

 
Những năm qua, Bình Phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 7 tham quan điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp - Ảnh: T.L
 
Từ những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được và trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, đặc biệt là quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện mục tiêu đã xác định, trước hết, tỉnh tập trung đột phá xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và các kế hoạch, đề án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang. Trọng tâm đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của tỉnh. 

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào ở địa bàn biên giới, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội, “đền ơn đáp nghĩa”... Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đảm bảo an dân, yên dân, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Sẵn sàng tiềm lực cho nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Quán triệt, thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21-12-2018 của Chính phủ về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh tập trung nghiên cứu hoạch định chiến lược và hệ thống chính sách, quy hoạch phát triển toàn diện, đồng bộ. Trong đó, chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế, lấy công nghiệp là trung tâm, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ. Trước mắt, tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Từng bước hoàn chỉnh nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, các tuyến tỉnh lộ và hệ thống đường giao thông đến các xã. Rà soát, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, ưu tiên ngành công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm điều, cao su, gỗ, trái cây... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển vùng kinh tế động lực đến năm 2030, tập trung vào các khu vực: thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, Phước Long, Chơn Thành và huyện Đồng Phú… thúc đẩy phát triển đồng đều ở tất cả địa phương trong tỉnh.

 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra thực hành bắn súng AK bài 1 - Ảnh: Văn Minh
 
Để đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, thẩm định, giám sát kỹ việc phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới gắn với quy hoạch quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với quy hoạch, điều chỉnh dân cư, đưa nhân dân ra sát khu vực biên giới theo Đề án số 811/ĐA-BTL ngày 1-4-2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn biên phòng giai đoạn 2019-2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an, biên phòng trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện... 

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Theo đó, với lực lượng thường trực, tỉnh tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện, đủ năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; chú trọng điều chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ sở, nhất là dân quân cơ động, dân quân thường trực ở các địa bàn trọng yếu quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, gần, gọn địa bàn, sẵn sàng huy động khi có tình huống.

 
Cùng với xây dựng lực lượng, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng: quân sự, công an, biên phòng, nắm và dự báo chính xác tình hình, nhất là ngoại biên, biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; diễn tập bảo đảm của các sở, ban, ngành... nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Cùng với các giải pháp nêu trên, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân theo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh phía đối diện thuộc Vương quốc Campuchia, nhất là bảo vệ, phát huy giá trị Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16, huyện Lộc Ninh trở thành điểm đến của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
 

Tác giả: BPO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập147
  • Hôm nay17,114
  • Tổng lượt truy cập10,207,803
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây