Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 2.308

Hôm nay: 3.810

Lượt truy cập: 1.545.701

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng caochất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; ngày 01/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 17-QĐi/TU, về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các Ban Xây dựng Đảng các cấp, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải gợi ý các nội dung cần bổ sung trong báo cáo của chi bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định các cấp ủy đảng phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám
sát ban thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số cấp ủy cơ sở về thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy; ban thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở và một số chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy và chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị,…) phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hàng năm. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên có trách nhiệm dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư (bao gồm cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề); thời gian sinh hoạt: mỗi quý từ 1 đến 2 kỳ sinh hoạt. Nơi sinh hoạt: thuộc địa bàn được phân công phụ trách, công tác giám sát huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nhiệm vụ dự sinh hoạt: truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến chi bộ, đảng viên, nhân dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nắm tình hình cơ sở.

Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy có trách nhiệm bổ sung và thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị nội dung: phân công lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng, cán bộ của Ban dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo địa bàn huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được lãnh đạo Ban giao phụ trách. Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để hướng dẫn các Ban Xây dựng Đảng huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa các nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo từng loại hình để đáp ứng yêu cầu thực tế và đảm bảo đúng Quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian sinh hoạt: mỗi quý dự từ 1 đến 2 kỳ sinh hoạt chi bộ khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Ban thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phân công các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên, thị ủy viên, đảng ủy viên, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng thường xuyên dự, chỉ đạo, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ khu dân cư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy (thời gian sinh hoạt: mỗi tháng 1 lần); xây dựng kế hoạch dự, nội dung chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban thường vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm cụ thể hóa, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu; cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm; Quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trách nhiệm Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, quy định, phân công cụ thể các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách HĐND, UBND, khối Dân vận, Mặt trận, đoàn thể, ngành, lĩnh vực, triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, phân công phụ trách các chi bộ trực thuộc đảng ủy, phân công đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư; hàng tháng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; tăng cường cấp ủy viên, đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, ấp, khu phố ít đảng viên; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên lấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mình phụ trách là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Căn cứ Quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định này.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản quy định trước đây về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ không phù hợp với Quy định này.

 Anh Đức

 

Lượt xem: 339

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif