Công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2023 thể hiện rõ phương châm "Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo"

Thứ tư - 20/12/2023 10:57 351 0

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách và kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Lãnh đạo các Liên hiệp Hội và các Hội; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị

Năm 2023, thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn Ngành đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tuyên giáo đề ra tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả nổi bật là: Công tác tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và xây dựng các đề án trên lĩnh vực tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, trong đó có những vấn đề mới từ trước đến nay Đảng ta chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị, như tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 57-KL/TW; Ban Bí thư ban hành các Quy định số 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW, 116-QĐ/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương đã nghiên cứu, hoàn thành Đề tài khoa học “Cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm cơ sở quan trọng để tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chiến lược công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy tổ chức kịp thời, hiệu quả các Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương đã đẩy mạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cũng như tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong thời gian tới.

Cùng với “xây”, toàn ngành cũng đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo lớn, có ý nghĩa quan trọng và sức lan tỏa lớn, thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Chủ động “từ sớm, từ xa”, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, như: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Hội nghị Trung ương 8; Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin. Công tác khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đồng sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn tồn tại một số hạn chế: Công tác tuyên giáo có chiều hướng tập trung xử lý những vấn đề cụ thể, ngắn hạn, chưa giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa thực hiện những nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên có lúc, có nơi chưa thực sự đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận trên lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao, còn chồng chéo về nhiệm vụ với một số cơ quan chính quyền.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bám sát nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 và Nghị quyết cấp ủy, Nghị quyết kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV, năm 2024 toàn ngành Tuyên giáo sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng; Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo.

33333333333333333

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo. Điều đó đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; chúng ta cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ động, tích cực tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng. Tập trung tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nghiên cứu, xây dựng, hình thành, củng cố và phát triển những giá trị đạo đức tốt đẹp, thái độ, hành vi chuẩn mực, tiến bộ của mỗi tổ chức đảng và của đảng viên; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ 14 Đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo...

Tác giả: LH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:70

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 858 | lượt tải:780

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 286 | lượt tải:150
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay10,048
  • Tổng lượt truy cập9,753,368
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây