Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp đánh giá công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng năm 2023

Thứ hai - 21/08/2023 05:57 1.025 0
Ngày 03 tháng 8 năm 2023 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì họp Ban Chỉ đạo tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo (văn bản số 108/BC-BCĐ ngày 02/8/2023), ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận như sau:
Đánh giá chung:
1. Công tác phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn, đòi hỏi có sự chung tay của các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia nhằm hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh,
2. Độ bao phủ BHXH đến hết tháng 6/2023 đạt 33,65% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (chỉ tiêu 2023 là 38%); độ bao phủ BHYT đạt 88% dân số (chỉ tiêu 2023 là 93%).
3. Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn tỉnh đã cấp được 58.368/82.606 người bị cắt giảm thẻ BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên còn 24.238 người bị cắt giảm thẻ BHYT chưa tham gia lại.
4. Tình trạng người lao động sau khi nghỉ việc nhận hưởng BHXH một lần có xu hướng tăng nhanh qua các năm, dẫn đến một lực lượng lớn người dân rời hệ thống BHXH, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đang hướng tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Bình Phước.

Về nhiệm v6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch chỉ đạo:
1. Đối vi các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các S, ban, ngành, đoàn th
a) Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 21/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch phố i hơp̣ thưc̣ hiêṇ chính sách , pháp luật về BHXH, BHTN trên điạ bàn tỉnh.
b) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.
c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ thêm kinh phí tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn chưa có thẻ BHYT và một số nhóm đối tượng khác theo quy định. Hoàn thành đề xuất, xin chủ trương trước ngày 20/9/2023.
d) Các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các đơn vị cố tình nợ đọng BHXH, BHYT; trục lợi quỹ BHXH, BHYT trên cơ sở xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật; tình trạng mua bán sổ BHXH trái phép, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động phải được kịp thời phát hiện và xử lý đúng quy định.
đ) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khám, chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.
Đẩy nhanh công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu tại các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo đúng quy định.
e) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 theo chỉ tiêu được giao. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục. Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện theo Công văn số 3949/UBNDKGVX ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
2. Đối vi BHXH tnh, huyn, th
a) Tham mưu kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, nâng cao trách nhiệm trong đề xuất, tham mưu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng Ban chỉ đạo về công tác tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết BCH đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh; BCH đảng bộ huyện, thị xã đã đề ra.
b) Phát động các phong trào thi đua việc thực hiện phát triển người tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh 05 tháng cuối năm 2023; xem xét đánh giá kết quả theo từng tháng đối với việc thực hiện phong trào thi đua để hoàn thành các chỉ
tiêu được giao, gắn với trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thị xã. Xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên năm 2023 và các năm tiếp theo.
c) Hằng quý tổ chức Hội nghị giao ban, mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã tham dự tổ chức thực hiện và đánh giá kịp thời về công tác BHXH, BHYT của từng huyện, thị xã. Trong đó, phấn đấu chỉ tiêu dân số tham gia BHYT đến hết tháng 9/2023 đạt ít nhất 90%, đến cuối năm 2023 đạt kế hoạch do HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.
d) Chỉ đạo Tổ giúp việc tiếp tục tham mưu tích cực và hiệu quả cho Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
đ) Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo hướng ghi chức danh của từng thành viên Ban Chỉ đạo. Hoàn thành trước 30/9/2023.
3. Đối vi UBND các huyn, thxã, thành ph:
a) Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của địa phương tăng cường các giải pháp hiệu quả đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết giao; xem việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. UBND tỉnh sẽ xem xét nội dung này là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện hàng năm.
b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn. Rà soát giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 05 tháng cuối năm 2023 đến từng thôn, ấp, khu phố, đồng thời đôn đốc và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn quản lý.
c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với BHXH cấp huyện và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn triển khai có hiệu quả công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, đạt chỉ tiêu được giao năm 2023.
d) Đẩy mạnh truyền thông trên hệ thống truyền thanh các cấp, các nhóm mạng xã hội; công tác truyền thông phải đi vào chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng đảm bảo hiệu quả, phong phú, đa dạng trên cơ sở lựa chọn các nhóm đối tượng tiềm năng.
đ) Tập trung chỉ đạo công tác phát triển BHYT tại các xã nông thôn mới, đã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo hướng thực chất, bền vững, trên cơ sở lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, tránh tình trạng triển khai thực hiện mang tính chất hình thức.
e) Đối với huyện Đồng Phú: UBND huyện, BHXH huyện tăng cường trách nhiệm, có các giải pháp phù hợp để tăng số người tham gia BHYT, hoàn thành kế hoạch 93% dân số tham gia BHYT năm 2023.
g) Rà soát, vận động tham gia BHYT theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh: UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, có giải pháp để đảm bảo ít nhất 95% số người dân tại các thôn, xã bị cắt giảm thẻ BHYT theo Quyết định 861/QD-TTg tham gia BHYT trở lại.
h) Triển khai có hiệu quả Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023. UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện theo quy định./

Tác giả: Duy Khiêm (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay14,396
  • Tổng lượt truy cập10,227,546
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây