Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Chủ nhật - 10/12/2023 12:11 510 0
Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (Phong trào thi đua); Để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, ngày 16/11/2023, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 3350/HD-BTĐKT về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua.
Về đối tượng khen thưởng: Bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bộ, ngành, địa phương); các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành, địa phương; sở, ban, ngành cấp tỉnh; quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh; xã, phường, thị trấn thuộc cấp huyện; các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.

Về tiêu chuẩn khen thưởng: Đối với các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với bộ, ngành: Hoàn thành có chất lượng, đúng và vượt tiến độ trong việc ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại; Chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành chất lượng và vượt tiến độ các công trình các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế và các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi; số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp phải tăng dần theo các năm; chỉ xét khen thưởng với đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 80% trở lên; Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ xét khen thưởng cho các bộ, ngành hoàn thành giải ngân đạt 95% - 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua. Có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua.
 
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước).

* Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hoàn thành có chất lượng, đạt và vượt mức các tiêu chí thi đua trong các lĩnh vực: phát triển hạ tầng giao thông vận tải; phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại; phát triển hạ tầng số, hạ tầng bưu chính, nền tảng số quốc gia; phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội; cải cách hành chính; Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi; số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp phải tăng dần theo các năm; chỉ xét khen thưởng với đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 80% trở lên. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của địa phương; Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; chỉ xét khen thưởng cho các địa phương hoàn thành giải ngân đạt 95% - 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao. Có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

* Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân: Phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, doanh nghiệp tổ chức phát động hiệu quả Phong trào thi đua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án; Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân tham gia Phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Thực hiện tốt, có hiệu quả phản biện xã hội, giám sát công tác xây dựng cơ chế chính sách và việc thực hiện xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền khi phát hiện sai phạm trên địa bàn trên địa bàn.

* Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành, địa phương; sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã: Hoàn thành có chất lượng và vượt tiến độ các công trình hoặc nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng được giao. Ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua hoặc hưởng ứng phong trào thi đua của bộ, ngành, địa phương; có biện pháp hiệu quả để tăng cường quản lý, giám sát các công trình phát triển kết cấu hạ tầng. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong trào thi đua của tỉnh.

* Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình: Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận. Làm chủ công nghệ xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng quy mô lớn, cải tiến phương pháp làm việc, quản lý thi công, huy động trang thiết bị hiện đại tham gia thi công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng quốc gia, các dự án của bộ, ngành, địa phương.

* Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng kết cấu hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận; Đối tượng khác (cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…) có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực… phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

Đối với các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với tập thể: Ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của bộ, ngành, địa phương đầy đủ, đúng thời hạn quy định. Nội dung chương trình, kế hoạch đảm bảo phù hợp mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu nêu tại Chương trình tổng thể của Chính phủ; Xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước.

Thực hiện mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững quốc gia đúng quy định như công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác, sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, triển khai, thực hiện có hiệu quả các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; Thực hiện chấm điểm và có kết quả cao trong đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi thường xuyên theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua.


* Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đối tượng khác (cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…) có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.

Đồng thời, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn về khen thưởng và hình thức khen thưởng; tiền thưởng và thủ tục hồ sơ./.

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập125
  • Hôm nay15,616
  • Tổng lượt truy cập10,228,766
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây