Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022

Thứ hai - 14/02/2022 18:30 1.043 0
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” với những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.
 
Hạ tầng giao thông Bình Phước ngày càng phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, trên cơ sở tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương để tổ chức phát động phong trào thi đua, nội dung thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 81,2 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn là 13.150 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.850 triệu USD,  số hộ nghèo giảm 2.000 hộ, số lao động được giải quyết việc làm trong năm là 39.000 người, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm là 07 xã.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch Covid-19. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh và theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng các giải pháp đảm bảo phù hợp với thực tế và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Thứ năm, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang của tỉnh.

Thứ sáu, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm và giai đoạn 2021 - 2025; chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong các phong trào thi đua.

Thứ tám, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các cơ quan tuyên truyền xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo động lực phát triển, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Thứ chín, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; đổi mới nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua làm thước đo, dựa trên công trạng, thành tích đạt được để xét khen thưởng, thành tích tới đâu khen thưởng tới đó; tiếp tục quan tâm khen thưởng hướng về cơ sở, quan tâm khen thưởng cho những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động.

Thứ mười, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thứ mười một, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân./.

 

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập131
  • Hôm nay14,415
  • Tổng lượt truy cập10,227,565
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây