Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 265

Hôm nay: 1.706

Lượt truy cập: 1.593.958

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2018”, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu rộng đến tận cơ sở, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, thành tựu tiêu biểu là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện là 7.658 tỷ đồng, tăng 27,3% so với năm 2017 và đạt 109% so với Nghị quyết điều chỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tập trung vào các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

2. Trên cơ sở tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương để tổ chức phát động phong trào thi đua, nội dung thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

 

Hoi nghi trien khai KTXH 2019

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội động Thi đua- Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đoàn thể tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, “Gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn kết phong trào thi đua yêu nước với học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây đựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ kiến tạo phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 999 của Tỉnh ủy; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng đô thị thông minh từng phần. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

7. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, nhất là các trường ngoài công lập. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục phát triển y học cổ truyền, y tế ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển hệ thống an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

8. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững ổn định trên tuyến biên giới. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường công tác tổ chức diễn tập, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

9. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, xét khen thưởng phải chặt chẽ, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động trực tiếp.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động cần sự tích cực hưởng ứng, tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên người lao động và các tầng lớp nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Tuyết Anh

Lượt xem: 205

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif