Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

1. Chức năng  
1.1. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban  Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các  lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất  bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; có con dấu và  tài khoản riêng.  
1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ. 
2. Nhiệm vụ  
2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện  
a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải  quyết. 
b) Nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các đề án, nghị  quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong  lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức  thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh. 
c) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí  Minh, lịch sử địa phương trong hệ thống giáo dục quốc dân, đoàn thể chính trị - xã  hội tỉnh; trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện. Tổ chức tuyên truyền,  giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức  nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy  chế, kết luận của Đảng. 
d) Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ  đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo hoạt động  đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ  trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn  học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách. 
đ) Giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. Tổ  chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân  cấp. 
e) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo. 
g) Thực hiện việc báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất với Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. 
h) Tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo. 
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát  
a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám  sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo. 
b) Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên  truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh uỷ; bồi  dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp  dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện.  
c) Hướng dẫn sưu tầm, kiểm tra, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thị xã,  thành phố, đảng bộ xã, phường, thị trấn và lịch sử các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.  
2.3. Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh uỷ,  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ. 
2.4. Phối hợp  
a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi  dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và  văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong  hoạt động báo chí, xuất bản. 
b) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường  trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo  trực thuộc Tỉnh uỷ. 
c) Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban  Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong  việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán  bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi  dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài. 
d) Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức  thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên  giáo; thẩm định nội dung thông cáo báo chí thuộc thẩm quyền Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  
đ) Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi,  kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo.  
2.5. Là cơ quan Thường trực của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin  đối ngoại tỉnh, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh, Ban chỉ đạo Sổ tay đảng viên điện  tử tỉnh Bình Phước.
2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường  trực Tỉnh ủy giao.  
3. Trách nhiệm, quyền hạn  
3.1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực  Tỉnh uỷ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.  
3.2. Được yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. 
3.3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh ủy,  các sở, ban, ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan liên quan bàn về nội  dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do Ban phụ trách. 
3.4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám  sát theo Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp  hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; các quy định,  hướng dẫn hiện hành của tỉnh.  
QP

 

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

107-KH/BCĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 4/2024

lượt xem: 94 | lượt tải:55

105-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 95 | lượt tải:67

1239-CV/BTGTU

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

lượt xem: 374 | lượt tải:329
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay19,766
  • Tổng lượt truy cập7,668,195
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây