Nhìn lại chặng đường vẻ vang 93 năm ngành tuyên giáo của Đảng

Thứ hai - 31/07/2023 21:54 17.671 0
Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
Cách đây 93 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam” ấn hành. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội lúc bấy giờ và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Ý nghĩa của sự kiện
Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng. Lịch sử ngành Tuyên giáo 93 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Đây là là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Đây cũng là dịp để các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, với những yêu cầu ngày càng cao đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, củng cố tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo hôm nay và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành tuyên giáo và đông đảo cán bộ chiến sỹ hoạt động trên các lĩnh vực Tuyên giáo phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm và bản lĩnh chính trị; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.
Hoạt động về nguồn của cán bộ ngành Tuyên giáo Bình Phước năm 2020 
 
Những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo
Nhìn lại chặng đường vẻ vang 93 năm qua, ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Công tác tuyên truyền cách mạng được hình thành rất sớm, từ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta, khơi dậy lòng yêu nước, tập hợp lực lượng cách mạng. Những hoạt động tuyên truyền cách mạng của Người và các đồng chí cách mạng tiền bối là vô cùng quan trọng trong quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Từ khi Đảng ra đời công tác tuyên truyền nói riêng, công tác Tuyên giáo nói chung đã tham gia vào việc hình thành và thực hiện đường lối cách mạng của Đảng; tích cực trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước trong buổi Lễ chào cờ đầu tuần thường kỳ tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, công tác Tuyên giáo đã động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng bất khuất của dân tộc, giữ vững niềm tin, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, công tác Tuyên giáo tập trung động viên nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời làm tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả. Công tác tuyên giáo đã góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận tuyên truyền, cổ động và tổ chức các phong trào cách mạng của Nhân dân, đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là thời kỳ phát triển toàn diện của ngành Tuyên giáo trên các lĩnh vực: lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo, lịch sử Đảng. Nội dung, phương thức hoạt động Tuyên giáo ngày càng phong phú, giữ vững trận địa bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền tảng chính trị của chế độ, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, công tác Tuyên giáo đã đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước.

Quá trình hình thành và phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng trong mỗi thời kỳ, mỗi chặng đường cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng nói chung và hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước nói riêng đã góp phần xứng đáng vào thành quả chung của công tác xây dựng Đảng 93 năm qua. Từ việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào phong trào công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, thành lập Chị bộ Đông Dương cộng sản Đảng đầu tiên ở vùng Đông nam bộ, giác ngộ và thổi bùng lên ngon lửa đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai cấp công nông những năm 1930-1931; đến đường lối “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” trong kháng chiến chống Pháp; vận động quần chúng nhân dân đánh bại các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt nam hóa chiến tranh” của Mỹ, tiến tới Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Hay trong vận động cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân xây dựng và phát triển quê hương Bình Phước ngày càng tươi đẹp trong thời gian qua, đều có sự đóng góp không nhỏ công sức của ngành Tuyên Giáo. Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo công tác tư tưởng, quán triệt học tập nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng tuyên truyền và hướng dẫn hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác khoa giáo và chỉ đạo việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Quyết tâm chính chị và bản lĩnh cán bộ Tuyên giáo trong thời kỳ mới
Hiện nay, toàn ngành Tuyên giáo Bình Phước có 106 cán bộ chuyên trách và 809 cán bộ kiêm nhiệm. Hầu hết cán bộ Tuyên giáo có trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và trình độ chuyên môn Đại học trở lên (trên 30% cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo có bằng thạc sỹ).
BCĐ 35 Bình Phước nhận giải Tập Thể xuất sắc cuộc thi viết Chính luận năm 2022
 
Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình mới đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao hơn về cả phương thức lãnh đạo và năng lực cán bộ. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thời gian tới ngành Tuyên giáo cần tập trung tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng định hướng, tuyên truyền; tham gia tổng kết thực tiễn, phát hiện những cách làm mới, hiệu quả, nhân rộng những tấm gương tốt, mô hình hay; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng niềm tin và lý tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bám sát tình hình cơ sở, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đa dạng hình thức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết của Nhân dân ta.

Hai là, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên; động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  

Ba là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy các cấp; tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai và học tập Nghị quyết. Làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 238 – QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Chủ động phối hợp, tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước; nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Bình Phước.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức công tác tuyên giáo, sử dụng cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội. Đổi mới nội dung phương thức thông tin đối ngoại. Phát huy mạnh mẽ vai trò của văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sỹ, công nhân, nông dân.

Năm là, phát huy mạnh hơn tính chủ động, sáng tạo của Ban tuyên giáo các cấp, các ngành, các địa phương. Chủ động tạo nguồn, xây dựng, phát triển đội ngũ, kiện toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, bảo đảm cán bộ Tuyên giáo được đào tạo bài bản, chính quy, trưởng thành, phát triển thông qua hoạt động thực tiễn sôi động.
 

Tác giả: Đào Thị Lanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 196 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 436 | lượt tải:334

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 298 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,250,080
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây