Kết quả nổi bật công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

Thứ sáu - 05/01/2024 04:20 436 0
Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm, xác định công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho cán bộ, đảng viênsau mỗi hội nghị, các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo học bổ sung, kết quả đạt 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. 
 
Các đại biểu dự hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  (Ảnh: Báo Bình Phước)

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị như biên soạn và triển khai hiệu quả chuyên đề năm 2023Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”; Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời lựa chọn một số bài viết của các nhà khoa học liên quan đến tác phẩm đưa vào chuyên mục chủ điểm tuyên truyền của Bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của Ban; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hình hình mới"; Báo cáo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận (khóa XIII) của Đảng; Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 có 125 tác phẩm dự thi, tăng hơn 4 lần so với năm 2022; cấp Trung ương có 01 giải A, 1 giải B và 2 giải khuyến khích; triển khai học tập 02 tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức, quản lý lớp học, phương pháp, phương tiện, giảng dạy, truyền đạt được tăng cường với nhiều hình thức, linh hoạt phong phú đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo đúng quy chế. Tại Trường Chính trị trỉnh và các Trung tâm chính trị cũng tổ chức thao giảng, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm.... Trường Chính trị tỉnh, chủ động mở nhiều lớp mang tính thời sự, phục vụ đúng nhu cầu, đối tượng của cán bộ, đảng viên hiện nay. Quy trình đánh giá chất lượng học tập của học viên được thực hiện khách quan, theo đúng quy chế, quy định, cuối các lớp bồi dưỡng đều có viết thu hoạch để Ban Tổ chức chấm điểm. Công tác quản lý học viên được thực hiện chặt chẽ, chủ nhiệm các lớp chủ động trong nắm tình hình học tập, rèn luyện của học viên; động viên, nhắc nhở, giúp đỡ học viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các trường học trên địa bàn tỉnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng học, bảo đảm nội dung cơ bản, đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới. Năm 2023, Trường Chính trị mở 39 lớp với 3.260 học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 quản lý, đào tạo 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 182 học viên, hệ không tập trung. Duy trì tiến độ học tập của 04 lớp Trung cấp Lý luận chính trị với 223 học viên. Bế giảng 08 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 427 học viên.


Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố đã mở 739 lớp với 56.620 lượt học viên thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 11/11 trung tâm mở được chương trình sơ cấp lý luận chính trị… Công tác tổ chức học tập và giảng dạy tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, các cấp ủy luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên của trung tâm được tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, các buổi thông tin thời sự, các báo cáo chuyên đề do Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó, đã cung cấp kịp thời thông tin, những định hướng lớn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh nhằm giúp cán bộ, giảng viên của các trung tâm nâng cao trình độ lý luận, cập nhật kiến thức, nội dung mới vào chương trình giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị được các Trung tâm Chính trị cấp huyện quan tâm thực hiện. Trong giảng dạy, đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, gắn lý luận với thực tiễn, có chú trọng kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với sử dụng công nghệ thông tin để tăng lượng thông tin cho bài giảng hấp dẫn và phong phú.

Năm 2023, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị và các Trung tâm Chính trị cấp huyện đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kiến thức và các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào các bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII ngày càng đi vào chiều sâu. Việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tăng cường, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng - văn hóa ở địa phương. 

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 961 | lượt tải:875

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,789,623
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây