Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 08/12/2021 08:22 792 0
Tình Phước là một tỉnh miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường biên giới giáp với Campuchia dài 260,433km. Hiện nay, Bình Phước đang quản lý 4 cửa khẩu và một lối mở, trong đó có một cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu Hoa Lư). Nơi đây cũng là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ nên địa hình rất đa dạng, gồm cả cao nguyên, núi và đồng bằng, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh có 41 thành phần dân tộc từ mọi miền đất nước tụ họp về sinh sống, tạo nên đời sống văn hóa vùng, miền rất phong phú, đa dạng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt khá; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được quan tâm. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Phước phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do trình độ dân trí không đồng đều, nên nhữngtập tục lạc hậu chưa được đẩy lùi trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân vùnh biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn đã ảnh hưởng đến việc quản lý, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Sau ngày tái lập (ngày 1/1/1997), Đảng bộ tỉnh xác định văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở phát huy và kế thừa kết quả đạt được của tỉnh Sông Bé trước đây, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ngày 30/10/1998, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Trong đó, chú trọng xây dựng các phong trào, cuộc vận động về phát triển văn hóa thiết thực, phù hợp và đạt được những kết quả phấn khởi.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện hiệu quả

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) được Đảng bộ tỉnh Bình Phước xác định là nghị quyết rất quan trọng đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Để tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một cách phù hợp, nghiêm túc, ngày 6/8/2014, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh bằng hình thức trực tiếp, đồng thời tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Bình Phước. Các huyện, thị, thành phố,đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Với người S’tieng, cồng chiêng là biểu tượng mang nhiều ý nghĩa, gắn liền với đời sống.

Cuộc sống của người S’tieng ở Bình Phước thường gắn liền với núi rừng, những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào cũng được hình thành với những vật dụng, món ăn, lễ hội, công trình kiến trúc mang đậm chất núi rừng, góp phần đa dạng và hội nhập văn hoá trong thời đại mới.

Sau khi triển khai học tập từ tỉnh đến cơ sở, ngày 13/11/2014 Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trong đó, xác định mục tiêu chung của Chương trình là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học. Chăm lo xây dựng con người Bình Phước có nhân cách, có lối sống tốt đẹp, yêu quê hương, đất nước, yêu hòa bình, nhân ái, trọng nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, lối sống văn hóa theo phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; giáo dục lịch sử văn hóa địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch và từng bước hoàn thiện mô hình quản lý di tích; các giá trị văn hóa dân gian; nâng cao chất lượng các hoạt động lễ, hội, chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng S’tiêng, Khmer. Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Bảo tàng, Thư viện; hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật.

 Xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều triển khai xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và đề ra bộ quy tắc ứng xử cho từng đối tượng, gia đình, cơ quan ra cộng đồng để thực hiện với phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Qua thời gian triển khai thực hiện cuộc vận động, hầu hết các địa phương, ngành, đơn vị đều thực hiện nghiêm, đồng thời đã xây dựng được tiêu chí riêng về nói lời hay, làm việc tốt như: người dân có lối sống kỷ cương, văn minh, thân thiện, nghĩa tình; thanh niên ứng xử văn minh, lịch sự; phụ nữ gắn với một địa chỉ nhân đạo; cựu chiến binh gắn với nghĩa tình đồng đội... từng bước hoàn thiện nhân cách con người, sống vì mọi người.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục công dân, vận động cơ quan, gia đình, dòng họ hiếu học được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Đối với việc triển khai thực hiện gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, ấp, khu phố) đạt trên 90%. Ngành giáo dục, đoàn thanh niên hằng năm đều tổ chức cho học sinh, đoàn viên thanh niên du khảo về nguồn, thăm các khu di tích, bảo tàng, nhà truyền thống, mời nhân chứng lịch sử kể chuyện. Biên soạn giáo trình lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy trong các trường học để cung cấp kiến thức lịch sử cho học sinh, sinh viên nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc.
 
Ban Chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo huyện Bù Đốp đã trao bộ cồng chiêng tặng đồng bào dân tộc thiểu số S'tieng tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng.

Ban Chỉ đạo công tác Dân tộc - Tôn giáo huyện Bù Đốp đã trao bộ cồng chiêng tặng đồng bào dân tộc thiểu số S'tieng tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng.

Công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện đã được củng cố, kiện toàn Hằng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất, Ban chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Việc phòng, chống các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được Ban chỉ đạo 35, Tổ công tác 824 các cấp tích cực thực hiện tốt.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Các cấp, các ngành, địa phương quan tâm xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: “tình nguyện hiến máu nhân đạo”, “thi đua quyết thắng”, “ngày vì người nghèo”. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành hoạt động thường xuyên ở cộng đồng dân cư.

Việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo hướng công khai, dân chủ, nâng cao chất lượng danh hiệu. Tổ chức biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu là những gia đình theo mô hình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình vượt khó vươn lên, gia đình có nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, gia đình không có con bỏ học, gia đình không có người thân phạm tội. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 94% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, trên 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Chỉ thị số 27-CT/TW và Kết luận số 51-KL/TW của Trung ương trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tình trạng tảo hôn, thách cưới giảm đáng kể, hôn nhân được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, được tổ chức văn minh, lành mạnh. Đã xuất hiện một số nét đẹp văn hóa trong việc cưới như tổ chức lễ dâng hương, chụp hình lưu niệm trước tượng đài, nhà bia tưởng niệm, tổ chức cưới tập thể cho công nhân ở các khu công nghiệp. Quá trình tổ chức tang lễ đảm bảo đúng giờ giấc, an ninh trật tự, dần loại bỏ các hủ tục rườm rà, tốn kém, lạc hậu. Các lễ hội được tổ chức đúng quy định, giữ gìn nét văn hóa, bản sắc văn hóa của dân tộc. Việc tổ chức lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống, lễ hội tôn giáo và các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được triển khai gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII) về “Công tác xây dựng Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được các địa phương, các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ doanh nhân của tỉnh chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa ứng xử, đạo đức trong doanh nghiệp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng pháp luật, vì sự phát triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả. Các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động nhân đạo từ thiện ở địa phương.

Tính đến thời điểm hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định xếp hạng 41 di tích và 45 di tích trong danh mục kiểm kê, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được chú trọng gìn giữ, phát huy. Các lễ hội dân gian như lễ hội biểu diễn cồng chiêng, ăn uống cộng cảm của dân tộc S’tiêng, lễ hội té nước cầu mưa, cầu phước, hát múa lâm thôn, lễ hội Phá Bàu của dân tộc Khmer được duy trì.

Việc tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng lễ hội, chữ viết, sử thi, nhạc cụ, âm nhạc, nghề dệt thổ cẩm, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian,... của đồng bào dân tộc thiểu số sống lâu đời ở Bình Phước được quan tâm. Có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về văn hóa các dân tộc thiểu số được triển khai. Một số ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần được khôi phục và phát triển, cung cấp sản phẩm độc đáo phục vụ cho các hoạt động giao lưu, trao đổi, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết với phát triển du lịch như nghề mộc, nghề rèn, nghề dệt thổ cẩm, nghề gốm, đan lát, thuốc đông y,...

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa bước đầu được quan tâm đầu tư, nhất là đầu tư cho phát triển các làng nghề, dịch vụ văn hóa, sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch. Đặc biệt, tỉnh đang mời gọi, thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm về du lịch để hình thành các khu, điểm du lịch của địa phương. Tỉnh đã tổ chức khánh thành giai đoạn I và đưa vào khai thác Khu bảo tồn văn hóa, dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, Khu di tích Mộ 3.000 người, Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), Khu quần thể văn hóa - cứu sinh núi Bà Rá.

 
Khai mạc triển lãm ảnh, phóng sự - tài liệu trong cộng đồng Asean tại Bình Phước. Ảnh: Dương Bình

UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong  Cộng đồng Asean

Tiếp tục thực hiện dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo; di tích quốc gia đặc biệt Cóc Bứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết). Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý nội dung, sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài. Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 23/12/2015. Đây được coi là địa chỉ đỏ cách mạng nhằm giới thiệu truyền thống đấu tranh, nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị lịch sử cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Hằng năm, ngoài biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh còn tổ chức biểu diễn giao lưu với các đoàn nghệ thuật nước bạn Campuchia, Lào, Ấn Độ,... để trao đổi, giao lưu văn hóa, phục vụ các đoàn ngoại giao, thắt chặt tình hữu nghị với các nước bạn. Hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh Karatie, Kông Pông Chàm, Tabong Khmum (Vương quốc Campuchia) với nhiều chương trình hợp tác hữu ích, trong đó có chương trình giao lưu nghệ thuật với tần suất từ 2 đến 3 lần/năm.

Phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức xúc tiến giao lưu với các doanh nghiệp Hàn Quốc, kêu gọi từ các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào các ngành chủ chốt của tỉnh; hỗ trợ Đoàn chuyên gia thuộc mạng lưới thương mại công bằng Châu Á (Hàn Quốc) tham quan mô hình, quy trình sản xuất hạt điều trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh có các chương trình, dự án phát triển văn hóa tiêu biểu như dự án “Khôi phục và truyền dạy dân ca S’tiêng”; dự án “Truyền dạy và phục hồi lễ hội Cầu mưa của người S’tiêng tỉnh Bình Phước”. Hợp tác với một số chuyên gia nước ngoài khảo sát hệ thống di chỉ khảo cổ Thành đất cổ hình tròn trên địa bàn tỉnh,...

Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa trên địa bàn tỉnh, đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở về sự nghiệp phát triển văn hóa, nhất là đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, tránh qua loa, hình thức; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để có chỉ đạo sâu sát hơn, hiệu quả hơn.

- Luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương cho quần chúng noi theo.

- Chú trọng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho văn hóa phát triển; thực hiện hiệu quả xã hội hóa; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tuyên dương và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương cũng như lên án mạnh mẽ những hành vi, thái độ vô văn hóa.

Một số giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với điều kiện mới trong thời gian tới

Tình hình quốc tế được dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, diễn biến phức tạp, khó lường, đưa tới nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong văn hóa, vấn đề quan trọng được đặt ra là xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy, giữ gìn và phát triển. Làm sao để đảm bảo duy trì, bảo vệ được các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời xác lập, phát triển những giá trị mới đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu phát triển của xã hội đương đại.
 
4

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết)
 

Để giải quyết những thách thức đặt ra và tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Bám sát định hướng phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030 là tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, là mục tiêu và động lực phát triển quan trọng theo tinh thần chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

(2) Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Chú trọng phát triển văn hóa để trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, con người được đặt vào vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, xã hội lành mạnh, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

(3) Chú trọng, tiếp tục tập trung phổ biến, quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2025 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII, XIII).

(4) Nâng cao chất lượng toàn diện việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa thông qua đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, cụ thể hóa kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, đảm bảo hài hòa mối quan hệ phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

(5) Duy trì công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; khuyến khích tổ chức lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo tồn nghề truyền thống. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, kiểm tra thường xuyên nhằm chấn chỉnh kịp thời các hoạt động, dịch vụ văn hóa không lành mạnh, gắn trách nhiệm của cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa. Chỉ đạo các cơ quan quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

(6) Nâng cao văn hóa ứng xử trong Đảng, đề cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến trong nhận thức, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Bảo đảm hoạt động văn hóa phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng.

(7) Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa; có chế độ đãi ngộ tài năng trong lĩnh vực văn hóa. Đầu tư từ cơ sở vật chất, đến các hoạt động, tổ chức các sự kiện văn hóa phục vụ cộng đồng. Trong đó, quan tâm đầu tư, ưu tiên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngân sách của tỉnh đầu tư cho các hoạt động văn hóa. Chú trọng xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng; phổ biến những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt. Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng các công viên, hoa viên, khu vui chơi, giải trí. Nâng cấp, mở rộng các trung tâm văn hóa - thể dục thể thao tuyến huyện. Quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cấp tỉnh, huyện và xã.

Tác giả: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1445 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập209
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,281,546
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây