Đề án 09-ĐA/TU: Vì sự lớn mạnh của Đảng

Chủ nhật - 09/06/2024 22:17 132 0
Điều 4, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam…”. Thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn đó, Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bình Phước ra đời tạo thêm cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh nhằm phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của giai cấp công nhân (CN) dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong diễn biến đầy thách thức hiện nay.
Bài 1

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO CÔNG NHÂN

Đề án 09-ĐA/TU ngày 18-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 là sự nâng tầm so với quá trình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 80-KL/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua. Đề án một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng ở các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 28-2-2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 09-ĐA/TU; Quy chế phối hợp số 04/QCPH-LĐLĐ-ĐUKCQ&DN-BQLKKT-HLHPN-TĐ ngày 2-4-2024 đang thể hiện rõ quyết tâm bứt phá của Bình Phước về công tác xây dựng Đảng ở “vùng lõm” về tổ chức đảng trong tình hình mới.

Quan điểm nhất quán của Ðảng

Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua hơn 94 năm phát triển đã chứng minh giai cấp CN luôn là đội tiên phong của Đảng. Bản chất giai cấp CN của Đảng thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và cả ở sự kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc, đoàn kết quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội đang tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, mặt trái của nó cùng với tác động tiêu cực của kinh tế thị trường lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử, bản chất giai cấp CN của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Những năm qua, Bình Phước tập trung công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt trong đội ngũ công nhân lao động. Trong ảnh: Công nhân Khu công nghiệp Bắc Ðồng Phú, huyện Ðồng Phú trong một dây chuyền sản xuất - Ảnh: V.T
 
Nguy hại nhất là các thế lực thù địch lập lờ, đánh tráo bản chất giai cấp CN khi cho rằng, hiện nay giai cấp CN đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc. Trong điều kiện hòa bình, hội nhập quốc tế, thời kỳ của các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, muốn đất nước phát triển thì vai trò tiên phong của Đảng phải thuộc về đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà tư tưởng... Thực chất, đây là những luận điệu cố tình xuyên tạc mang tính chủ quan nhằm phủ nhận bản chất giai cấp CN, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Cao hơn, dã tâm của thế lực phản động là mong xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, như đã từng thực hiện với nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây.

Tuy nhiên, ý đồ đó khó thực hiện khi Đảng luôn kiên định bản chất giai cấp CN theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lãnh đạo được hay không là do đặc tính cách mạng, chứ không phải do số người nhiều hay ít của giai cấp. Giai cấp CN có chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên nền tảng đấu tranh, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin là Đảng Lao động Việt Nam... Cho nên, quyền lãnh đạo cách mạng chỉ do giai cấp CN nắm” (tác phẩm “Thường thức Chính trị” - năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh Đ.X). Chính luận điểm sắc sảo mang tính khoa học này một lần nữa chỉ rõ lý luận mang giá trị thời đại: “Quyền lãnh đạo cách mạng chỉ do giai cấp CN”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã đặt ra nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp CN của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng...”.

 
“Ðề án 09-ÐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ra đời là tiếp tục nâng tầm nhiệm vụ cụ thể hóa đường lối của Ðảng; khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế. Nhất là trước sự phát triển nhanh của doanh nghiệp thì tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước còn giúp đảm bảo an ninh kinh tế, vì sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp; kịp thời đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, CN, người lao động nơi đây".
Ông Nguyễn Hồng Trà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Ðề án số 09-ÐA/TU

Trao cơ hội cho công nhân

Bình Phước xuất phát điểm không phải là tỉnh mạnh về công nghiệp nhưng đang từng bước phát triển thành tỉnh công nghiệp. Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu: “Đến 2025, Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ; đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững”. Theo đó, phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao và nâng cao bản lĩnh chính trị cho CN các khu công nghiệp, khu kinh tế là phù hợp và đúng hướng.

 
Công đoàn viên, người lao động trình bày tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại với Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường diễn ra ngày 21-5-2024 - Ảnh: Trương Hiện
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 12/13 khu công nghiệp với 193 dự án, 25 cơ sở dịch vụ hoạt động với gần 74.500 người. Đây là lực lượng trẻ, nhiều hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị. Vì vậy, rất cần những tổ chức đủ hấp dẫn để tập hợp công nhân lao động, trao cho họ cơ hội cống hiến và trưởng thành. Theo số liệu từ Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện Bình Phước có 1.305 tổ chức công đoàn cơ sở với tổng 116.011 đoàn viên; trong đó, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh chiếm khoảng 62%.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phụ trách bộ phận chuyên trách Đề án 09-ĐA/TU tại Đảng ủy khối cho rằng: “Đề án 09-ĐA/TU thể hiện sự quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo đột phá trong phát triển đảng viên là CN. Thông qua bồi dưỡng lý luận chính trị, trau dồi lý tưởng cách mạng cho CN, góp phần quan trọng vừa tăng sức chiến đấu của Đảng cầm quyền trong khu công nghiệp vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

 
Khối thi đua số 1 do Công đoàn các khu công công tỉnh làm cụm trưởng tổ chức hội nghị học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN với Công đoàn các khu công công - Khu kinh tế tỉnh Khánh Hòa vào đầu tháng 6 vừa qua
 
Đấu tranh kiên định giữ vững bản chất giai cấp CN là vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Nhưng để đủ sức tiếp tục dẫn dắt toàn dân tộc đi trên con đường thời đại mới, Đảng ta càng phải tăng cường và phát huy bản chất giai cấp CN lên tầm cao mới. Trong đó, tính giai cấp, tính cách mạng triệt để của CN là vấn đề có ý nghĩa to lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Đó cũng là con đường để nước ta vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Bảy khẳng định: Lý luận về bản chất giai cấp CN của Đảng là vấn đề cơ bản, bao trùm, có tính nguyên tắc đối với Đảng Mácxít-Lêninnít chân chính. Nó càng đặc biệt quan trọng đối với Đảng ta - một đảng ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, giai cấp CN còn nhỏ bé. Nếu không nhận thức rõ về bản chất giai cấp CN của Đảng để tích cực đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì rất dễ bị mơ hồ và không thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Tác giả: Ngọc Tú (BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập166
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,279,701
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây