Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy

Thứ ba - 28/09/2021 03:46 408 0
Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Quyết định 999-QĐ/TU). Hội nghị được trực tuyến từ đầu cầu Tỉnh ủy đến 15 điểm cầu trong toàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự của các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo một số cơ quan khối huyện và bí thư cấp ủy các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Tỉnh ủy

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tờ trình dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU đã nhận định: được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cán bộ, đảng viên đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, ngành các, các cấp, các địa phương, đơn vị.

Theo đó, về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, cơ bản giảm được khâu trung gian, tinh gọn đầu mối, giảm các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ công. Việc thành lập, xác nhận các tổ chức, đơn vị cũng được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy từng bước ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức đã cơ bản được xác định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp và tránh được sự chồng chéo như việc thực hiện chức danh Trưởng ban Dân vận kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp, việc sáp nhập 2 cơ quan báo đài thành cơ quan truyền thông đa phương tiên như Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước… bước đầu đã phát huy hiệu quả. Công tác quản lý biên chế được thực hiện tốt hơn gắn xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giãn biên chế, cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã đạt yêu cầu đề ra.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh, qua đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đến nay khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đã tinh giản 84 biên chế, trong đó công chức 16 trường hợp, viên chức 68 trường hợp là đối tượng hợp đồng 68. Khối Nhà nước số biên chế tinh giản sau sắp xếp 4.401 trường hợp. Toàn tỉnh giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước 162.514.280.000 đồng, trong đó khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện giảm chi 13.970.280.000 đồng; khối nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện giảm chi 148.544.000.000 đồng.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 999-NQ/TU vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế và bất cập như: một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, chủ động và tích cực trong việc thực hiện dẫn đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, hoạt động chưa hiệu quả. Việc kiện toàn bộ, máy, sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở một số nơi tiến độ còn chậm và chưa đạt yêu cầu, có tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu cán bộ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra; trong triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU, cũng có những nội dung chưa thực sự phù hợp theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Trung ương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng việc sắp xếp tổ chức bổ máy vẫn triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất từ tỉnh đến cơ sở trên tinh thần chung không tăng biên chế. Đồng thời, tiếp tục phát huy những ưu điểm các mô hình đã triển khai thực hiện hiệu quả trong triển khai thực Quyết định 999-QĐ/TU, đối với những mô hình chưa phù hợp với quy định của pháp luật cần được sửa đổi bổ sung kịp thời, mang tính thống nhất, đảm bảo tính pháp chế.

Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan của khối nhà nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem chấp thuận chủ trương giao cho ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ lãnh đạo UBND tỉnh chủ động thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy…
 

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh về quan điểm: thời gian tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 999-QĐ/TU trên tinh thần phải phù hợp với các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện phải làm thận trọng từng bước, chắc chắn và có căn cứ, rõ ràng, cụ thể. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tính hiệu quả, thực chất, tránh hình thức, lấy chất lượng hiệu quả làm thước đo chính.

Trên tinh thần các quan điểm trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí, quyết tâm chính trị, về nỗ lực, hành động của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU; đồng thời phát huy tối đa các kết quả đạt được, tiếp tục chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, phân công, phân cấp quản lý đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương với đặc điểm, tình hình, yêu cầu thực tiễn của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có lộ trình cụ thể, chắc chắn và thận trọng.

Tạm dừng mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm các chức danh cấp tỉnh, cấp huyện trong Quyết định 999-QĐ/TU (theo Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị), giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, các nội dung của Quyết định 999-QĐ/TU chưa phù hợp với kết luận của Trung ương Đảng, của Nhà nước do ban hành sau Quyết định 999-QĐ/TU, qua triển khai thấy không phù hợp, không hiệu quả, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp…

Hồng Sơn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

tai lieu sinh hoat cb
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
Văn bản mới

40-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

lượt xem: 27 | lượt tải:16

704-CV/BTGTU

V/v đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện công bố thành lập thị xã Chơn Thành

lượt xem: 531 | lượt tải:48

48-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)

lượt xem: 41 | lượt tải:20
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,652
  • Tổng lượt truy cập1,795,876
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây