Những giải pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã

Thứ tư - 16/03/2022 21:07 901 0

Với đặc thù là tỉnh mới tái lập, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo sinh sống, các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã thuộc một số đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay có vai trò rất quan trọng. Vai trò đó được thể hiện là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp quyết định việc xây dựng, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Muốn xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung chăm lo công tác xây dựng, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phải có các biện pháp đồng bộ, bảo đảm cho các tổ chức cơ sở đảng thực sự là nền tảng, hạt nhân chính trị của Đảng. Đảng bộ tỉnh và đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo làm tốt một số các giải pháp cụ thể sau:

Từng bước hoàn thiện việc xây dựng quy chế hoạt động, nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng các nghị quyết sát hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nghị quyết phải đi từ nghị quyết tổng quát đến nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động chi tiết, cụ thể. Coi trọng khâu chỉ đạo, tổng kết rút kinh nghiệm. Bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực và các mối quan hệ phối hợp cụ thể, chi tiết.

Hằng tháng, quý và năm phải tập trung đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng theo hướng coi trọng chất lượng, chống bệnh thành tích. Cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ tỉnh, đảng bộ huyện, thị xã, thành phố. Lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân ở cơ sở. Gắn bình xét tổ chức cơ sở đảng với đánh giá chất lượng của chính quyền, đơn vị, đoàn thể. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng và cấp trên cơ sở về chất lượng của việc bình xét.

22222

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá năm 2021 (hình minh họa)

Tiếp tục, thường xuyên kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy, gắn với nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiện toàn đảng ủy theo hướng coi trọng tiêu chuẩn nhưng phải chú ý đến cơ cấu (giới tính, độ tuổi, dân tộc, các bộ phận). Người đứng đầu cấp ủy phải am hiểu công tác đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, bảo đảm quyền dân chủ thực sự của đảng viên để họ lựa chọn và bầu vào cấp ủy cơ sở những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực tổ chức thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Muốn có được nguồn cán bộ đạt tiêu chuẩn lựa chọn vào cấp ủy đảng, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; bố trí cán bộ chủ chốt của những tổ chức khác trong hệ thống chính trị cơ sở, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho Đảng trong lâu dài.

Thực tế, trong toàn Đảng bộ tỉnh hiện nay, số cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trải qua thực tiễn chiến tranh ngày càng ít dần, số cán bộ chủ chốt ngày càng trẻ hóa, nên trước những khó khăn, phức tạp, có vấn đề mới nảy sinh hoặc địa phương, cơ sở có sự biến động về nhiệm vụ, tổ chức, thì một bộ phận lúng túng hoặc chưa đủ sức để giải quyết, còn chờ đợi cấp trên. Trước yêu cầu mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy phải thực sự vững vàng, đủ bản lĩnh, trình độ giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. “Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện quy định mọi đảng viên có trách nhiệm làm công tác tư tưởng. Cán bộ chủ chốt cấp ủy đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”. Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở phải thực sự gương mẫu trước nhân dân. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân”. Có như vậy mới giữ vững được vai trò lãnh đạo ở cơ sở; mới thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng cấp ủy đảng mạnh, nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất phải gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, đề cao vai trò của cán bộ chủ trì. “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu”.

Giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy, chi bộ. Các tổ chức đảng cần duy trì sinh hoạt có nền nếp, coi sinh hoạt đảng là nơi để tổ chức đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cần chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện cho đảng viên chuẩn bị, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt. Người chủ trì điều hành sinh hoạt phải đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, gợi mở để động viên các đảng viên thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Khi có ý kiến khác nhau, phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, nếu cần, phải khảo sát, điều tra rồi mới kết luận.

 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Phải xác định rằng, tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội và của quần chúng nhân dân. Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm thông tin về điểm ưu, điểm thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những biện pháp quan trọng bậc nhất trong xây dựng Đảng từ cơ sở. Thông qua quần chúng để thu thập thông tin và từ đó cấp ủy, chi bộ có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Khuyến khích cơ sở tăng cường tính năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên, trước hết là cấp trên trực tiếp. Đây là giải pháp quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở đi đúng hướng. Các cấp trên của cơ sở, nhất là cấp trên trực tiếp theo chức trách của mình cần đánh giá thực trạng của tổ chức cơ sở đảng, từ đó có chủ trương, kế hoạch chỉ đạo cụ thể đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đảng bộ cơ sở, giúp cấp cơ sở xác định nhiệm vụ chính trị, phương hướng sản xuất - kinh doanh và các hoạt động xã hội khác. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để xác định đúng và trúng chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phải coi đây là một trong những giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thành nền nếp; thông qua sơ, tổng kết, các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng bộ đánh giá được chất lượng, mức độ, hiệu quả của tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Chú ý tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân và thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đây là những chủ trương mới của Đảng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận về xây dựng Đảng của Đảng ta và của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay luôn khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đảng viên cần phải đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và nhiều của cải vật chất cho xã hội. Khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân là Đảng tạo cơ hội, điều kiện để đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trên mặt trận kinh tế, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước. Kết nạp những doanh nhân chân chính, đủ tiêu chuẩn vào Đảng là góp phần làm tăng sức mạnh, năng lực lãnh đạo kinh tế của Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở đảng có đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân nói riêng trên địa bàn tỉnh, thông qua đó giúp Đảng bộ tỉnh hoàn thành sứ mệnh vẻ vang với giai cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả: Ông NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 108 | lượt tải:69

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 831 | lượt tải:754

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 284 | lượt tải:149
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay10,281
  • Tổng lượt truy cập9,744,218
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây