VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   05/07/2024 05:34:17 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27-6-2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Công tác văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Công tác văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

 •   14/06/2024 06:01:08 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt được ví trí, vai trò quan trọng của công tác văn hóa văn nghệ đối với sự phát triển của tỉnh,
Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023, đánh thức những giá trị tinh hoa văn hóa, truyền thống, con người Bình Phước

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023, đánh thức những giá trị tinh hoa văn hóa, truyền thống, con người Bình Phước

 •   03/06/2024 06:41:40 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Bình Phước - vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Qua hơn ¼ thế kỷ tái lập, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song sự nghiệp văn hóa tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Diện mạo văn hóa của địa phương ngày một khởi sắc, toàn diện và đa dạng. Đời sống văn hóa của nhân dân được cải thiện, môi trường văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023, đánh thức những giá trị tinh hoa văn hóa, truyền thống, con người Bình Phước
Hội thi kể chuyện theo sách thành phố Đồng Xoài lần thứ V năm 2024

Hội thi kể chuyện theo sách thành phố Đồng Xoài lần thứ V năm 2024

 •   28/05/2024 10:48:16 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28-6-2024, thành phố Đồng Xoài tổ chức hội thi kể chuyện theo sách lần thứ V năm 2024. Tham gia hội thi có 14 đội thi của 6 phường gồm Tân Bình, Tân Phú, Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân và Tiến Thành với hơn 270 học sinh của các trường tiểu học và trường THCS trên địa bàn thành phố. 
Bù Đốp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Bù Đốp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   22/05/2024 09:51:22 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Bù Đốp là vùng đất được hình thành từ lâu đời trong lịch sử, nơi hội tụ của 25 thành phần dân tộc vớoi cư dân nhiều vùng miền trong cả nước về sinh sống, tạo nên những giá trị và sắc thái văn hóa riêng, làm cho huyện Bù Đốp có sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đồng Phú: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Đồng Phú: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

 •   21/04/2024 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Huyện Đồng Phú là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Phước, có diện tích tự nhiên 93.542,53 ha; huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 01 thị trấn) với 73 khu phố, ấp. Dân số toàn huyện là 95.324 người, gồm 17 dân tộc anh em. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc nơi đây có truyền thống đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào trong lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vừng đất nước.
Xây dựng phát triên văn hóa Bình Phước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng phát triên văn hóa Bình Phước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 •   11/04/2024 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người”.
Di tích miếu Bà và đường tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Di tích miếu Bà và đường tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 •   08/04/2024 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0
Miếu Bà Rá gọi tắt là Miếu Bà còn có các tên gọi khác là Linh Sơn Miếu hay Miếu Bà Sơn Giang. Miếu Bà ra đời từ thời Pháp thuộc, có hoạt động lễ hội mang đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian, truyền thống người Việt ở Nam bộ. Đồng thời ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   29/03/2024 05:58:05 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 115-KH/UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI)

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI)

 •   20/03/2024 05:24:23 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 08/3/2024 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
Hoạt động văn học, nghệ thuật Bình Phước có nhiều đổi mới, phát triển

Hoạt động văn học, nghệ thuật Bình Phước có nhiều đổi mới, phát triển

 •   13/03/2024 10:03:41 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình hoạt động, Hội Văn học nghệ thuật luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Giáp Thìn ở Bình Phước

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Giáp Thìn ở Bình Phước

 •   07/03/2024 02:38:30 AM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Cảm nhận về Nhà thơ Nguyệt Lãng

Cảm nhận về Nhà thơ Nguyệt Lãng

 •   23/02/2024 05:09:18 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Kết nối liên vùng - giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

Kết nối liên vùng - giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

 •   22/02/2024 02:30:21 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng di tích các cấp. Do đó, việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các di tích là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tin khác

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1430 | lượt tải:1259

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
 • Đang truy cập121
 • Hôm nay16,402
 • Tổng lượt truy cập10,207,091
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây