Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ bảy - 04/05/2024 04:29 208 0
Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2023; tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc của viên chức, người lao động, cộng tác viên chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phát động phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024 và kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 21/6, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6/2025, với những nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, tạo sự khác biệt cả về chất lượng, nội dung, hình thức theo hướng nâng cao trong công tác tuyên truyền. Đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và đúng định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, của địa phương, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu công cuộc đổi mới. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền thành quả phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; không để xảy ra sai sót trên 04 loại hình báo chí và hạ tầng số.

Thứ hai, chú trọng thi đua thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là truyền thông chính sách theo Thông báo số 387/TB-VPCP ngày 22/12/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Công văn số 5104/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 06/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 09/CT-TTg và Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sự chủ động hội nhập quốc tế, thích ứng và gắn kết trong bối cảnh mới; bản lĩnh, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương; tạo năng lượng tích cực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, giữ gìn truyền thống văn hóa, bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định dư luận, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, tăng cường trao đổi với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh tin, bài, chương trình cho 4 loại hình báo chí và liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử.

Thứ tư, tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số báo chí; chủ động xây dựng phương án triển khai chuyển đổi số trong cơ quan (chuyển đổi nhận thức, quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số, phát triển cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ, nền tảng số, …), tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng... để toàn thể viên chức, người lao động, cộng tác viên cùng chia sẻ, thống nhất trong nhận thức, quan điểm và đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt chuyển đổi số trong cơ quan; xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các kinh nghiệm, bài học thành công, qua đó làm nổi bật ý nghĩa, sự cần thiết, mục tiêu của chuyển đổi số và vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo; khai thác thông tin thế mạnh của vùng, của tỉnh, sản phẩm địa phương, phát huy tối đa thế mạnh của phát thanh, truyền hình gắn liền sản phẩm, dịch vụ địa phương; chủ động đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và khả năng ứng dụng các công cụ, giải pháp, thiết bị mới. Năm 2024, tiếp tục là năm chuyển đổi số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Thứ năm, trong công tác chuyên môn, đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, tuyên truyền có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, trong đó trọng tâm là quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, cộng tác viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua bám sát phong trào thi đua, đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đúng người, đúng việc.

Thứ bảy, tiếp tục chú trọng công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm chế độ công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ tám, tích cực tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp và phối hợp công tác giữa viên chức, người lao động, cộng tác viên thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, học tập có hiệu quả các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm báo.

Thứ chín, tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo môi trường, không khí làm việc phấn khởi, tích cực, trách nhiệm. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch, 4 vững mạnh; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của người làm báo; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử nơi công sở và nội quy, quy chế cơ quan, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; tổ chức, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan, cụm, khối thi đua và hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội nhà báo làm nòng cốt trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan “Đạt chuẩn văn hóa”; xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”.

Thứ mười, đảm bảo thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách tiền lương, nhuận bút và các chế độ chính sách chính đáng khác của viên chức, người lao động, cộng tác viên.

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 82 | lượt tải:56

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 593 | lượt tải:546

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 265 | lượt tải:133
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay12,813
  • Tổng lượt truy cập9,655,158
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây