Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ

Thứ ba - 11/04/2023 20:09 711 0
Ngày 30/3/2023, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương - Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (Cụm trưởng năm 2022); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (Cụm phó năm 2022) và lãnh đạo bảy tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Năm 2022, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp khó lường và nhiều vẫn đề chưa có tiền lệ; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang Nga - Ukraine kéo dài và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu… Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân…nhưng các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ với quyết tâm cao, đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022. Để có được kết quả đó là nhờ có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, xác định thi đua là động lực của sự phát triển và nhờ có sự đổi mới trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Các đơn vị trọng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (đơn vị Cụm trưởng năm 2023) đã thay mặt các đơn vị trong Cụm Thi đua các miền Đông Nam bộ năm 2023 phát động phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ hai, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng tỉnh Bình Phước nhận Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023
 
Thứ ba, tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn với thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời, các địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những tấm gương xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu, các tập thể cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ năm, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình mới. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem lại những giá trị vật chất và tinh thần lớn lao cho cộng đồng, cho xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao và đột xuất, có nhũng hành động đẹp, được xã hội tôn vinh, trân trọng, ngưỡng mộ; quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp…

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng năm 2023. Đảm bảo mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tám, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả: Văn Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

107-KH/BCĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 4/2024

lượt xem: 32 | lượt tải:34

105-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 83 | lượt tải:63

1239-CV/BTGTU

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

lượt xem: 293 | lượt tải:260
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay12,808
  • Tổng lượt truy cập7,605,488
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây