Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ hai - 31/07/2023 05:48 897 0
(TG) - Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành.

Các đại biểu tham quan triển lãm sách ảnh về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG, THÂM ĐỘC

Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương theo Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ngày 1/12/2022 là “Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về học tập, nghiên cứu về ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (Quyết định số 88-QĐ/TW). Cho nên, dù là thực thi nhiệm vụ theo Quyết định số 113-QĐ/TW ngày 9/7/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương hay theo Quyết định số 88-QĐ/TW, thì các vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng luôn làm đúng, làm tròn nhiệm vụ được giao như nội dung đã nêu trên.

 Thực tế, việc nghiên cứu, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tham mưu, chỉ đạo hệ thống truyền thông, báo chí, xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng (gọi chung là các cơ quan tuyên truyền của Đảng) trong quá trình  tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều đã, đang và tiếp tục được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại coi việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi việc các cơ quan tuyên truyền của Đảng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; về việc thấu triệt để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là “tuyên truyền cái chủ nghĩa Mác - Lênin đã chết yểu từ lâu”, là “tuyên truyền láo vì làm gì có tư tưởng Hồ Chí Minh” hay “dù chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước đến tụt hậu và tham nhũng tràn lan, song “tuyên giáo” vẫn ra rả phải kiên định, phải bảo vệ, vì đó là nền tảng tư tưởng của Đảng”… Không dừng ở đó, các thế lực thù địch còn cho rằng, việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ở Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương chính là một kiểu “tuyên truyền không có ý thức, bất chấp thủ đoạn”; là “việc tuyên truyền ở cấp độ thấp kém để lôi kéo đối tượng tiếp nhận thông tin một cách lệch lạc”...

Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành. Đồng thời, Việt Nam lựa chọn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là điều mà họ thường xuyên chống phá bằng các chiêu trò xuyên tạc, kích động, bẻ cong sự thật…

TẤT YẾU PHẢI KIÊN ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trước những luận điệu phản động, thâm độc này, cần phải khẳng định rằng:

Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đã kiên cường đấu tranh và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước, trong các cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nếu không có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của một Đảng Mácxít Lêninnít trong sạch, vững mạnh thì không thể có những thành tựu mà đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được về mọi mặt trong những thập niên qua cũng như “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”(1) như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định.

Vì thế, việc mỗi cá nhân, tập thể cần phải nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - coi đó là nhu cầu tự thân, tự giác; việc các cơ quan tuyên truyền của Đảng tham mưu, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị - coi đó là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài chính là để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống. Thực tế, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp mỗi người có được thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, phương pháp luận khoa học; bồi dưỡng, củng cố lý tưởng cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin; giúp rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị để sống và làm người cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cho nên, thế giới càng đổi thay, mọi khó khăn, thách thức càng diễn tiến khó lường, thì các cơ quan tuyên truyền của Đảng càng phải chủ động, kịp thời tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị. Thông qua đó, để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị: 1) Trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn từ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, tháng 2/1930; 2) Chủ động phòng, chống, đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 3) Phòng và chống các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi người, mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị từ sớm, từ xa; 4) Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, để kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống một cách khách quan, logic, biện chứng.  

Trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ cách mạng ngày càng phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp hơn trước; công tác phòng và chống sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng phải đối diện với nhiều thủ đoạn, nhiều bẫy "dân chủ", "nhân quyền"; đòi quyền "tự do", xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập… hơn trước, thì  các cơ quan tuyên truyền của Đảng càng phải tham mưu, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chủ động và sắc bén hơn. Mọi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị càng phải chủ động nhận diện đúng, kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Trước mỗi luận điệu xuyên tạc, công kích về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan tuyên truyền của Đảng trong việc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thì công tác tuyên truyền, đấu tranh và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng phải thể hiện rõ giá trị không thể phủ nhận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với con đường cách mạng Việt Nam, với tiến trình phát triển của sự nghiệp cách mạng, để góp phần củng cố sự thống nhất, vững chắc trong nội bộ Đảng; để hạn chế và chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch từ bên ngoài, đồng thời, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong và bác bỏ/xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc về Đảng, về chủ nghĩa xã hội bằng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bằng hiện thực sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Gần nhất, có thể thấy sự ổn định về chính trị, sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… của Việt Nam trong 37 năm đổi mới và hội nhập quốc tế trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam chính là minh chứng bác bỏ những thông tin sai lệch, bịa đặt, vu khống, quy chụp của các thế lực thù địch về các cơ quan tuyên truyền của Đảng đã “tuyên truyền sai”, “tuyên truyền láo” không đúng sự thật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vai trò, giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với con đường cách mạng Việt Nam, với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay đổi, cũng không thể bẻ cong.

Rõ ràng, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị mà Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan tuyên truyền của Đảng đã, đang và tiếp tục tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện là đúng đắn.

Mọi luận điệu xuyên tạc, bẻ cong sự thật, bôi nhọ Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan tuyên truyền của Đảng đều là phản động, là nhằm xuyên tạc về lý tưởng của Đảng, về chủ nghĩa xã hội… để chống phá Đảng và chế độ. Điều đó cũng có nghĩa là, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, chứ không phải do Đảng đã “cưỡng chế” nhân dân “phải chấp nhận chủ nghĩa ngoại lai cộng sản Mác - Lênin” và “tư tưởng Hồ Chí Minh” để “tự chiếm quyền lãnh đạo”, để “duy trì sự độc tài cai trị đất nước”. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, chứ không phải Đảng “bắt ép nhân dân phải học tập và làm theo Hồ Chí Minh dù nhân dân không muốn” như các thế lực thù địch đã quy chụp, vu khống!.

CÁC CƠ QUAN TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG CÀNG PHẢI KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”(2) và “chế độ cộng sản là ai cũng no ấm, sung sướng, tự do; ai cũng thông thái và có đạo đức. Đó là một xã hội tốt đẹp vẻ vang. Trừ những bọn phản động quá sá, thì chắc ai cũng tán thành chế độ cộng sản”(3). Thực tế, “chế độ xã hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ nghĩa và ngày nay gần một nửa loài người đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa. Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn cản được”(4) và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là sự thật lịch sử không thể phủ nhận.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên trong hành trình khảo nghiệm thực tiễn cuộc sống, các tổ chức mô hình Nhà nước, các cuộc cách mạng để tìm ra con đường cứu nước phù hợp yêu cầu của lịch sử cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đúc kết và khẳng định rằng: “Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai”(5); còn Pháp thì “cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức”(6), cho nên, để tất cả quần chúng nhân dân đều được thụ hưởng giá trị thực sự của độc lập, tự do, dân chủ… thì chắc chắn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam không thể đi theo con đường cách mạng tư sản mà phải là con đường cách mạng vô sản như Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành công. Và cũng vì thế, sau khi quyết định đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, người chiến sĩ cộng sản quốc tế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã không chỉ sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam mà Người còn lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành sự nghiệp cách mạng theo đúng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930).

Vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người; là tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện trong một chế độ xã hội hòa bình, hữu ái, không có áp bức, bóc lột, bất công, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn… thực sự vì con người, cho nên chế độ xã hội đó không chỉ là khát vọng, mong ước tốt đẹp của nhân dân Việt Nam mà là của cả nhân loại tiến bộ. Tuy nhiên, vì những điều kiện cụ thể của mình, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa (bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa…) phù hợp điều kiện cụ thể của đất nước, chứ không phải là bỏ qua những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đồng thời, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhất định phải trải qua một thời kỳ quá độ (nhằm chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật, đời sống tinh thần của chủ nghĩa xã hội; tạo sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…), chứ không phải là các cơ quan tuyên truyền của Đảng đã “lừa bịp đưa ra những cột mốc hoang tưởng để lừa gạt người dân” như các thế lực thù địch xuyên tạc.

Thực chất, thời kỳ thời kỳ quá độ theo C.Mác là “giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia”(7). Đó “không phải là một xã hội cộng sản chủ nghĩa đã phát triển trên những cơ sở của chính nó, mà trái lại là một xã hội cộng sản chủ nghĩa vừa thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là một xã hội, về mọi phương diện - kinh tế, đạo đức, tinh thần - còn mang những dấu vết của xã hội cũ mà nó đã lọt lòng ra”(8), mà chính là “thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”(9). Còn theo V.I.Lênin thì “không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá độ nhất định. Thời kỳ đó không thể không bao gồm những đặc điểm hoặc đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội ấy. Thời kỳ quá độ ấy không thể nào lại không phải là một thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói một cách khác, giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn, và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng vẫn còn rất non yếu”(10).

Vì thế, đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử từ năm 1930. Thực tế, từ những năm 60 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, dù phải “xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh vốn là thuộc địa, một nước nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá. Hoàn cảnh ấy, cố nhiên gây cho chúng tôi rát nhiều khó khăn. Song, những thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phép chúng tôi tin tưởng chắc chắn ở sự cần thiết và khả năng của một nước như nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi không phải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa”(11), chứ không phải chủ nghĩa xã hội là “thiên đường ảo”, nên các cơ quan tuyên truyền của Đảng đã “vẽ ra một cái bánh đẹp đẽ để câu giờ cho Đảng” như các thế lực thù địch đã bịa đặt.

Cuối cùng, có thể khẳng định rằng: Trong 9 thập niên Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành sự nghiệp cách mạng, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dù vẫn còn hạn chế, thách thức trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bổ sung và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam, song giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường cách mạng Việt Nam, với sự phát triển trường tồn của dân tộc là không thể phủ nhận.

Từ những kết quả đạt được trên thực tế, có thể thấy, dù mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu có sụp đổ, song con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam lựa chọn từ năm 1930 là phù hợp và đúng đắn.

Đặc biệt, chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng là một xã hội hướng tới các giá trị đích thực vì con người; trong xã hội đó, không có “sự cạnh tranh chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm”, không có kiểu “cạnh tranh bất công, cá lớn nuốt cá bé” và nhất là không có việc chỉ vì “lợi nhuận mà bóc lột chà đạp lên phẩm giá con người” như lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mà Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan tuyên truyền của Đảng đã tham mưu, chỉ đạo, tiến hành tuyên truyền, đấu tranh và bảo vệ (thường xuyên, liên tục, lâu dài) là quan trọng và cần thiết. Đó mới là sự thật và sự thật này bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bôi đen, đầy sự kích động của các thế lực thù địch./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

TS. Đinh Quang Thành

 

---

(1)  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.II, tr. 322.

(2)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.12, tr. 563.

(3)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 294.

(4)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr. 600-601.

(5) (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.291, 296.

(7) (8) (9) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 1995, t.19, tr.33, 33, 47.

(10)  V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2005, t.39, tr.309-310.

(11)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.14, tr.378-379.

Tác giả: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1404 | lượt tải:1236

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,155,290
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây