Bình Phước: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ sáu - 05/05/2023 05:15 1.442 0
Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.
Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đảm bảo nghiêm túc, quyết liệt, quyết tâm triển khai thực hiện theo nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bình Phước có 21 đảng bộ trực thuộc (gồm 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 06 đảng bộ Công ty cao su, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), 747 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 39.049 đảng viên.
Toàn tỉnh có 107 chi, đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư, với 3.119 đảng viên. 100% thôn, ấp, khu phố, trường học có đảng viên, chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự và chi bộ công an.Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và căn cứ chương trình công tác hàng năm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
                  Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2023

Để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng tại địa phương, đơn vị, như: xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của đảng ủy cấp trên trực tiếp; trong đó đề ra lộ trình thực hiện cụ thể, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; định kỳ hàng tháng ban hành nghị quyết lãnh đạo đảm bảo đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Các cấp uỷ, chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt đảng theo đúng quy định, qua đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của từng cấp uỷ viên, đảng viên, đề ra những phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại, định hướng thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện, điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, người lao động có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ và trong rèn luyện phấn đấu. Chú trọng, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động, các chế độ lương, thưởng, thăm hỏi được thực hiện kịp thời; khuyến khích người lao động yên tâm công tác, cống hiến và được thực hiện với cách thức phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức đảng lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại đơn vị, làm tốt công tác phát triển đảng…; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, đơn vị, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ, thường xuyên nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Kết quả kiểm điểm, đánh giá cho thấy, có 4 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 135 tổ chức cơ sở đảng, 449 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và hơn 5.000 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.Đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng; tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên.
Tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình ở cơ sở, nắm chắc các diễn biến và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đảng viên.Có sự đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng./.

Tác giả:    Thúy Triều – Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 79 | lượt tải:55

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 564 | lượt tải:521

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 263 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay12,895
  • Tổng lượt truy cập9,644,227
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây