Bình Phước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp

Thứ năm - 20/04/2023 04:05 1.254 0
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơ sở đảng, vì vậy các cấp ủy phải thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên cập nhật các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt động đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bình Phước có 19 đảng bộ trực thuộc (gồm 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 04 đảng bộ Công ty cao su, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), với 747 tổ chức cơ sở đảng (261 đảng bộ cơ sở, 486 chi bộ cơ sở, 2.406 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), tổng số 39.017 đảng viên.

Toàn tỉnh có 107 chi, đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó, có 83 chi bộ cơ sở và 24 đảng bộ cơ sở; 122 chi bộ trực thuộc với 3.119 đảng viên. Có 98 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện, thị, thành ủy; 09 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
hình anh
Hội thảo giải pháp đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh
 
Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng tại địa phương, đơn vị, như: xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của đảng ủy cấp trên trực tiếp; trong đó đề ra lộ trình thực hiện cụ thể, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; định kỳ hàng tháng ban hành nghị quyết lãnh đạo đảm bảo đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Các cấp uỷ, chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt đảng theo đúng quy định, qua đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của từng cấp uỷ viên, đảng viên, đề ra những phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại, định hướng thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện, điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, người lao động có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ và trong rèn luyện phấn đấu.

Chú trọng, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong các đơn vị sự nghiệp, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động, các chế độ lương, thưởng, thăm hỏi được thực hiện kịp thời; khuyến khích người lao động yên tâm công tác, cống hiến và được thực hiện với cách thức phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị tại hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm, cuộc họp cơ quan, đơn vị định kỳ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hưởng ứng và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại đơn vị.

Cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương, tổ chức đảng đơn vị sự nghiệp lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại đơn vị, làm tốt công tác phát triển đảng; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Tập trung xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và chính sách cán bộ đảm bảo đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Số lượng cấp ủy cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là 450, trong đó, có trình độ sau đại học: 79 đồng chí, đại học, cao đẳng: 360 đồng chí, trung cấp: 11 đồng chí; về trình độ ý luận chính trị, cao cấp, cử nhân: 127 đồng chí, trung cấp: 235 đồng chí, sơ cấp, chưa qua đào tạo: 88 đồng chí.

Các cấp uỷ, bí thư chi bộ thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, đơn vị, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ, thường xuyên nhất là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Trên tinh thần quyết tâm, thời gian tới, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng, nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:311

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay13,104
  • Tổng lượt truy cập9,205,864
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây