Hỏi - Đáp về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phần 9)

Thứ bảy - 18/09/2021 08:16 1.800 0

 

Xin trân trọng giới thiệu nội dung các câu Hỏi - Đáp về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (tiếp theo) 
Câu hỏi 22: Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban nhân dân các cấp và xây dựng chính quyền tinh gọntrong nhiệm kỳ 2020-2025?
Trả lời
* Xác định cụ thể phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban nhân dân các cấp.
Xây dựng quy chế, quy định đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với hệ thống chính trị; xác định thẩm quyền, phương thức lãnh đạo bằng nghị quyết, kết luận của cấp ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục trong Đảng, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách tư pháp; tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tính tự chủ, năng động của các tổ chức chính trị - xã hội.
Phát huy vai trò của Cấp ủy viên và đảng viên công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, tham gia góp ý vào sự lãnh đạo của Đảng và gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tận tụy với công việc, với người dân và doanh nghiệp.
Sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những cách làm mới, mô hình hay; những cán bộ có năng lực tâm huyết để đào tạo, bồi dưỡng; trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến và chỉ đạo việc giải quyết những vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện cho những mô hình mới phát triển.
Đổi mới sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nâng cao hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nghị quyết của Đảng để vừa giải quyết những yêu cầu trước mắt, vừa định hướng phát triển lâu dài.
* Xây dựng chính quyền tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, năng động
 Tiếp tục xây dựng cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ năng lực và liêm chính trong thực thi công vụ; quyết liệt cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, địa phương thông minh, hiện đại hóa nền hành chính. Từ năm 2021, cơ bản các hoạt động điều hành, quản lý bằng trực tuyến.
Lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu, các kỳ họp, giám sát và xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Xây dựng quy chế vận hành bộ máy khoa học, tránh chồng chéo, phát huy tính năng động trong công tác tham mưu, quản lý. Thực hiện phân cấp quản lý rõ ràng, minh bạch theo thẩm quyền, để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc. Tiếp cận nhanh các chính sách của Trung ương và những yêu cầu từ thực tiễn để tham mưu ban hành chính sách của tỉnh phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Câu hỏi 23: Mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025?
Trả lời
Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xác định công tác dân vận chính quyền là quan trọng, cần thiết, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội đặc thù đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Xác định từng phần việc, chương trình cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, các hội đặc thù tránh dàn trải và hình thức. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua khác ở địa phương.
Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Xây dựng các phong trào thiết thực, thực sự cần thiết, khắc phục các phong trào hình thức không hiệu quả.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích chung với lợi ích của tập thể và từng cá nhân. Phát triển lực lượng công nhân có tay nghề, có ý thức tổ chức và kỷ luật lao động thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời, với việc xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh có tinh thần dân tộc, có văn hóa, đạo đức và trình độ quản lý kinh doanh giỏi, có khát vọng xây dựng quê hương Bình Phước giàu mạnh; đội ngũ trí thức từng bước lớn mạnh, góp sức cho lĩnh vực khoa học, công nghệ của tỉnh phát triển. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng vị thế của Hội Nông dân và người nông dân tương xứng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực, nhất là khoa học, công nghệ; duy trì và mở rộng hoạt động của đội thanh niên tình nguyện, thực sự là đội quân hành động, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người dân, doanh nghiệp. Phát huy truyền thông cách mạng, tạo điều kiện để Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, giúp nhau làm kinh tế, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các tổ chức hội đặc thù, hội quần chúng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, thiết thực và thực chất là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đấu tranh với những hành vi tiêu cực tại cơ sở, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nói lời hay, làm việc tốt. 
(còn nữa)
Gia Phúc (Tổng hợp theo Tài liệu Hỏi - Đáp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 97 | lượt tải:63

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 769 | lượt tải:697

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 279 | lượt tải:144
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay12,491
  • Tổng lượt truy cập9,721,424
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây