Phát động phong trào thi đua đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ sáu - 17/09/2021 06:55 1.127 0

 

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban Kế hoạch số 272/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với việc tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030; góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của toàn ngành nông nghiệp, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các Hợp tác xã nông nghiệp.
Đối tượng tham gia: Các cá nhân, tập thể có trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
 Nội dung thi đua: Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hợp tác xã và các nội dung, giải pháp tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030; Các sở, ban, ngành, địa phương thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã quan tâm đến cả về chất và lượng ở tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là phát huy vai trò chủ đạo của hợp tác xã nông nghiệp trong cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; Các hợp tác xã thi đua đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, các siêu thị từ đầu vào đến đầu ra; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như các giải pháp thực hiện hiệu quả để hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua trong tổ chức; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, các câu lạc bộ, tổ hợp tác… giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và thành viên hợp tác xã.
 
Lễ ký kết chương trình phối hợp về phát triển hợp tác xã kiểu mới
Chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ phát triển khoảng 50 tổ hợp tác, 85 hợp tác xã và 1 liên hiệp hợp tác xã với 4 hợp tác xã thành viên; toàn tỉnh có trên 18 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; có khoảng 25% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị và phấn đấu đến năm 2030, hỗ trợ phát triển khoảng 50 tổ hợp tác, 100 hợp tác xã; toàn tỉnh có trên 35 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.
Tiêu chuẩn khen thưởng đối với các sở, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn sau: hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực được giao trong Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh; tích cực nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đạt các tiêu chuẩn sau: Xây dựng và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trên địa bàn; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đề ra nội dung, giải pháp sát, đúng, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương; Có kế hoạch thi đua hàng năm; Có ít nhất từ 1 đến 2 mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản và mô hình hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt các tiêu chuẩn sau: Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, không có khiếu nại, tố cáo; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; Tổ chức và hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước theo quy định; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chính sách đối với thành viên và người lao động thường xuyên trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hợp tác xã; Làm tốt việc huy động vốn sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; hợp tác liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị; thu hút thành viên tham gia, cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các thành viên hợp tác xã;  Chủ động, sáng tạo, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường; Tổng điểm đánh giá của hợp tác xã từ 80 đến 100 điểm theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.
Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nông dân, hội viên…) chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./.
 Lê Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 111 | lượt tải:71

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 877 | lượt tải:795

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 287 | lượt tải:151
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay7,031
  • Tổng lượt truy cập9,761,292
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây