Bình Phước ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chủ nhật - 18/02/2024 20:54 491 0
Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
 Lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ tại Hội nghị tổng kết Hợp tác kinh tế xã hội (Nguồn: https://dttc.sggp.org.vn)
 
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, vững chắc.

Thứ hai, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 12 ngày 08/12/2023, cụ thể: Thu ngân sách: 12.739 tỷ 600 triệu đồng; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 38.500 tỷ đồng; Giảm 500 hộ nghèo; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm trong năm là 5 xã.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025) và các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội...; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 kịp thời, hiệu quả theo đúng lộ trình; thực hiện có hiệu quả đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”.

Thứ sáu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1432 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập100
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,219,755
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây