Thị xã Chơn Thành sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

Thứ hai - 13/05/2024 04:06 89 0
Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 07/5/2015 của Tỉnh ủy Bình Phước, Thị ủy Chơn Thành đã có văn bản chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết 37-NQ/T của Bộ Chính trị (khóa XI).
Trong đó, yêu cầu các cơ sở Đảng tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình. Qua đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới của thị xã Chơn Thành đã có những bước phát triển, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho thực tiễn các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho sự phát triển của Đảng bộ.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng)
lần thứ 18, khoá 12, nhiệm kỳ 2020-2025
 

 
Qua 10 năm thực hiện, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên địa bàn thị xã, đạt được những kết quả: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thị ủy. Tổng số đảng viên tham gia học tập, quán triệt là 1.642/1.774 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 92,5%. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm, chú trọng việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án 824, Đề án 03, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chỉ đạo cấp ủy Đảng, các ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thành lập Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo 35, Tổ công tác 824, Tổ công tác 03 các cấp;... chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập các trang, nhóm mạng xã hội, kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chủ động bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần khẳng định vị trí, vai trò công tác tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ thị xã Chơn Thành tiếp tục có bước chuyển biến mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 10 năm qua, Thị uỷ luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, tham mưu xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức cử đi học theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy định và phân cấp quản lý cán bộ; theo dõi, đánh giá kết quả học tập, xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, đã cử 26 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 3 và 210 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4. Đến nay, thị xã 01 hội trường; 01 hội trường Thị ủy); 01 hội trường lớn UBND thị xã (400 chỗ ngồi, trang bị máy chiếu, trực tuyến); 09/09 xã, thị trấn đã có Trung tâm học tập cộng đồng, hội trường được trang bị trực tuyến phục vụ học tập, tuyên truyền, thông tin thời sự, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường được nâng cấp và đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách luôn được Ban Thường vụ Thị uỷ quan tâm chỉ đạo; đặc biệt, chú trọng đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu công tác lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy từ truyền thống sang kết hợp truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, sử dụng giáo án điện tử, đánh giá, kiểm tra, quản lý học viên; tiếp tục chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, thường xuyên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị xã Chơn Thành tiếp tục truyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Chương trình hành động số 46-CTr/TU, Kế hoạch số 06-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng gắn với Nghị quyết số 37-NQ/TW. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án số 03-ĐA/TU, Chỉ thị số 20-CT/TW. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, công tác vận động quần chúng; thường xuyên củng cố kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận chính trị; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị; tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp phải nêu gương, tiên phong gương mẫu trong việc nghiên cứu lý luận chính trị, học tập các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự; tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, nghị quyết, chỉ thị của đảng, các cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng do cấp trên phát động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, quan tâm, đôn đốc cán bộ, đảng viên của đơn vị mình nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,... Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thị xã.

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 105 | lượt tải:66

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 803 | lượt tải:725

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 282 | lượt tải:146
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay11,148
  • Tổng lượt truy cập9,733,894
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây