Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 Khối thi đua số 11

Thứ hai - 27/02/2023 20:50 1.287 0
Sáng ngày 23/02/2023, tại Hội trường Công an tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối Thi đua số 11, đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với những thuận lợi, cơ hội, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Các đơn vị trong Khối đã tích cực phát động, hưởng ướng các phong trào thi đua chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025”; “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo đảm trật tự an toàn giao thông,… do UBND tỉnh phát động được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.
 Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh

Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương thành tích mà các đơn vị thành viên Khối thi đua số 11 đã đạt được trong năm qua. Qua hội nghị đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trong Khối cần quan tâm, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân.
 
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quân tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” …gắn với phong trào thi đua với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba, Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang của tỉnh.

Thứ tư, thực hiện tốt Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Thứ năm, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc ban hành Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh.

Thứ sáu, thi đua xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ tám, cần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong các phong trào thi đua.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, UBND tỉnh đã tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh và tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh./.

 

Tác giả: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1443 | lượt tải:1269

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,278,222
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây