Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP tháng 1 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thứ ba - 16/01/2024 20:48 417 0
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP); Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình;
Trong tháng 01/2024, BHXH Bình Phước đã thực hiện các nhiệm vụ với kết quả đạt được:
* Kết quả thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến hết ngày 15/01/2043, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Hệ thống Tiếp nhận hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 03 thẻ BHYT thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng (không phát sinh thêm trường hợp nào so với kỳ trước) thông qua Dịch vụ công “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng”. Thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 3.940 trường hợp. Thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí: tiếp nhận 4 hồ sơ, từ chối 3 hồ sơ không hợp lệ, thực hiện giải quyết 01 hồ sơ. Thực hiện Dịch vụ công “Đăng ký đóng cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”: Tính đến 15/01/2024 đã tiếp nhận 4 hồ sơ, từ chối 1 hồ sơ không hợp lệ. Giải quyết 03 hồ sơ. Dịch vụ công “Đăng ký đóng BHXH tự nguyện”, dịch vụ công” Giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần”: Chưa phát sinh hồ sơ. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, Xác nhận quá trình đóng thất nghiệp trên cổng dịc vụ công: Tính đến 15/01/2024, BHXH tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công Quốc gia để xác nhận quá trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho 16.007 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để khám, chữa bệnh BHYT. Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh BHYT. Kết quả 127/127 cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai thực 2 hiện, đạt tỷ lệ 100% với số lượng đã tra cứu 367.281 trường hợp, trong đó tra cứu thành công là 270.928 trường hợp và số lượng ĐDCN/CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực là 789.820.

* Thực hiện hỗ trợ liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử phục vụ Đề án 06
Tính đến này 15/01/2024 trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở khám, chữa bệnh, liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe cho 28.973 người; 07 cơ sở liên thông cấp giấy báo tử cho 68 người; 11 cơ sở liên thông cấp giấy chứng sinh cho 3.810 người.

* Kết quả triển khai kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia khác; Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Việc làm sạch dữ liệu công dân trong triển khai Đề án 06/CP, đã xác thực được với CSDLQG về dân cư là 905,407/959,842 tổng số người tham gia trên địa bàn đạt tỷ lệ 94,33% hiện còn 54,435 thông tin người tham gia chưa được xác thực với CSDLQG về dân cư. Cài đặt, sử dụng, ứng dụng VssID đặt 279,677 lượt đạt 32% trên tổng số người tham gia. Thường xuyên tiến hành trích lọc dữ liệu quản lý, phối hợp với các tổ chức, các đơn vị và người tham gia, rà soát xác minh, cập nhật số định danh cá nhân, hoàn thiện CSDL đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống góp phần hoàn thiện CSDLQG về bảo hiểm xã hội.
Bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06


Tuy nhiên, ngành cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc:
- Một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT chưa trang bị đầu đọc QR Code đúng tiêu chuẩn nên không đọc được CCCD/ĐDCN của người tham gia, còn yêu cầu sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh, từ đó gây khó khăn trong công tác tuyên truyền.
- Tiến độ cập nhật số ĐDCN/CCCD vào phần mềm ngành BHXH để xác thực dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với CSDLQG về dân cư vẫn chưa đảm bảo tiến độ của ngành đề ra. Quá trình triển khai việc thu thập thông tin số ĐDCN/CCCD còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể:
+ Người đang tham gia là thân nhân Công an tỉnh còn 499 người chưa xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư.
+ Người tham gia là Trẻ em dưới 06 tuổi đã được cấp Giấy khai sinh, cấp thẻ BHYT chưa xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư 3.224. Nguyên nhân chủ yếu chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
+ Trường hợp đã nhập đúng thông tin trên căn cước công dân, thông tin trên mã định danh cá nhân nhưng vẫn báo không xác thực được với cơ sở dữ liệu quốc giá về dân cư, báo lỗi như: Số định danh không tồn tại trong CSDL quốc gia về dân cư hoặc thông tin không chính xác về họ và tên, ngày tháng/năm sinh, giới tính, lỗi xác thực.

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP của BHXH Việt Nam và của UBND tỉnh, BHXH tỉnh đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền việc dùng thẻ CCCD gắn chíp thay thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT; tuyên truyền tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công “gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình tích hợp giảm trừ mức đóng” rộng rãi đến người tham gia BHYT.
2. Tiếp tục hực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
3. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí.
4. Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên CSDLQG về dân cư khi có thông báo từ BHXH Việt Nam.
5. BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện làm sạch thông tin công dân chưa xác thực được với CSDLQG về dân cư.
Để công tác thực hiện tốt, ngành BHXH tỉnh kiến nghị:
1. Công an tỉnh chỉ đạo, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Tổ công tác Đề án 06/CP cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và tạo điều kiện để cơ quan BHXH tiếp cận, thu thập dữ liệu số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương chưa xác thực được với CSDL quốc gia về Dân cư và triển khai các nội dung liên quan đến xác thực ĐDCN/CCCD, thông tin định danh và thông tin hộ gia đình của người tham gia BHXH, BHYT.
 2. Sở Y tế tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và đẩy mạnh yêu cầu các cơ sở KCB BHYT trang bị thiết bị đọc QRCode tương thích để đọc được mã QRCode trên thẻ CCCD gắn chíp; Đẩy mạnh việc dùng thẻ CCCD gắn chip và sử dụng VssID - BHXH số thay thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT.
 3. Kiến nghị các sở, ngành, đoàn thể cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 

Tác giả: Duy Khiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:57

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay9,443
  • Tổng lượt truy cập9,677,238
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây