Triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Thứ hai - 29/01/2024 04:38 149 0
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2024. Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành. Công tác phòng, chống tham nhũng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, bối cảnh, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.
 
Ngành Giáo dục Bình Phước bồi dưỡng pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ,giải pháp trong năm 2024

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực do mình quản lý, phụ trách. Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng vêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới: triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.. Thường xuyên theo đõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ dược giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyển truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung tuyên truyển tập trung vào các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và các nội dung khác theo Quyết định số 749/QĐ-TTCP ngày 28/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. Chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, khuyến khích việc sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 trên Cổng Thông tin điện từ của tỉnh và mỗi cơ quan, đơn vị. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, công khai kế hoạch, danh mục vị trí công tác, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn. nghiệp vụ và không làm ảnh đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị, không lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc trù dập. Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập, tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai đảm bảo phương thức, thời điểm, nội dung, công khai bản kê khai theo quy định. Xây dựng, triển khai kế hoạch xác minh, báo cáo, kết luận, công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập, xử lý nghiêm hành vi kê khai không trung thực, thực hiện tốt việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra. Công tác kiểm tra, thanh tra phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở, doanh nghiệp; phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.
Tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chi thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật phòng chống tham nhũng và luật khác có liên quan ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, khi phát hiện tham nhũng có trách nhiệm phản ảnh, tổ cáo, báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giảm sát việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh - truyền hình trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 

Tác giả: Hoàng Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 79 | lượt tải:55

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 564 | lượt tải:521

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 263 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay12,895
  • Tổng lượt truy cập9,644,531
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây