Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phải phù hợp với xu hướng, nhu cầu, sở thích của thanh niên

Thứ tư - 24/05/2023 03:36 1.959 0
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1594/UBND-KGVX, ngày 17/5/2023 để chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí giúp thanh niên được tiếp cận, tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên và học sinh, sinh viên. Hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên được tiếp cận các dịch vụ luyện tập thể dục thể thao, hoạt động vui chơi giải trí, tham quan, du lịch về nguồn; lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên, học sinh tham gia.

 
66666666666666666666666
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao vui chơi, giải trí phù hợp với xu hướng,
nhu cầu, sở thích sẽ thu hút thanh niên, học sinh tham gia tích cực (hình minh họa)

Chủ trì thực hiện sơ kết, tổng kết hàng năm về việc thực hiện chính sách phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với thanh niên; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có nhiều đóng góp cho việc phát triển phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thanh niên. Tổng hợp, đề xuất khen thưởng và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định. Khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển hệ thống các cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh niên, học sinh.

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức lối sống cho con cháu; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện đúng các quy định. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa và có chế độ ưu tiên cho học sinh, sinh viên, các trường học khi vui chơi giải trí, tham quan các công trình văn hóa, sử dụng khu vực thể thao, sân chơi bãi tập công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều sân chơi, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Giáo dục cho thanh niên, học sinh trong các cơ sở giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa dạng hóa các hình thức, phương tiện truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho thanh niên, học sinh trong gia đình, nhà trường và xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 01/6/2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng.

Đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc; xây dựng, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Giáo dục cho học sinh, hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa, truyền thống thông qua tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; du lịch về nguồn, có ý thức tiếp thu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. Quan tâm bồi dưỡng tâm hồn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động của thư viện gắn liền với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường. Vận động, thu hút thanh niên, học sinh tự giác, tích cực thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, gìn giữ bản sắc, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong công tác sơ kết, tổng kết hằng năm về thực hiện chính sách phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đối với thanh niên; trình UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc phát triển phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho thanh niên đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao vui chơi, giải trí phù hợp với xu hướng, nhu cầu, sở thích của thanh niên, học sinh; hỗ trợ xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sáng tạo thẩm mỹ trong thanh niên. Xây dựng mô hình, phương thức và tổ chức các hoạt động học tập, văn hóa, vui chơi giải trí tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thanh niên địa phương./.

Tác giả: HN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 108 | lượt tải:69

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 831 | lượt tải:754

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 284 | lượt tải:149
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay10,281
  • Tổng lượt truy cập9,744,231
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây